dnes je 31.1.2023

Input:

10/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva

10/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. decembra 2022,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory1) na vykonávanie opatrení v Strategickom pláne spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva,2) ktorými sú:
a) poradenské služby, technická pomoc, odborná príprava, informácie a výmena najlepších postupov pre včelárov a včelárske združenia („poradenské služby a technická pomoc“),
b) investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva,
c) boj proti škodcom a chorobám včelstiev,
d) vytváranie efektívnych pastevných podmienok včelstiev,
e) obnova včelstiev v Európskej únii, šľachtenie a plemenitba včelstiev,
f) podpora analýz včelárskych produktov, úbytku včiel alebo poklesov produktivity a látok, ktoré môžu byť pre včely toxické,
g) spolupráca pri realizácii projektov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov,
h) propagácia, komunikácia a marketing v sektore včelárstva.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) podopatrením činnosť, ktorou sa vykonáva opatrenie podľa § 1,
b) včelárskym rokom rok, ktorý sa začína 1. augusta kalendárneho roka, v ktorom sa podáva žiadosť o schválenie poskytnutia podpory na vykonávanie opatrení (ďalej len ,,žiadosť o schválenie podpory„), a ktorý sa končí 31. júla bezprostredne nasledujúceho kalendárneho roka,
c) včelárom osoba, na ktorú je v centrálnom registri hospodárskych zvierat3) (ďalej len „register včelstiev“) registrované najmenej jedno včelstvo,
d) včelárskym združením právnická osoba, ktorá podľa údajov v registri včelstiev združuje najmenej dvoch včelárov,
e) včelárskym začiatočníkom fyzická osoba s pobytom4) na území Slovenskej republiky združená vo včelárskom združení,
1. ktorej počas posledných piatich rokov pred začatím vzdelávacieho programu podľa § 5 ods. 1 písm. d) nebolo podľa údajov v registri včelstiev registrované včelstvo a ktorej nebola poskytnutá podpora na obstaranie včelstva a úľovej zostavy, a
2. ktorá absolvovala vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) vo včelárskom roku najneskôr rok po jeho začatí,
f) žiadateľom včelárske združenie, ktoré podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, združuje viac ako 1 % včelárov, na ktorých je spolu so včelstvami registrovanými na včelárske združenie registrovaných v registri včelstiev viac ako 1 % včelstiev,
g) schváleným žiadateľom žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory vo včelárskom roku,
h) konečným prijímateľom podpory
1. včelárske združenie, ktoré nie je schváleným žiadateľom a pre