dnes je 19.7.2024

Input:

10/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným

10/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. februára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným
Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Prechodné ustanovenie účinné od 10. februára 2024
Rozúčtovanie pracovných odmien odsúdených zaradených do práce v roku 2024 sa vykoná podľa tohto nariadenia a podľa pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 v znení účinnom od 10. februára 2024.“.
2. Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 7/2023 Z. z.
Mesačné pracovné tarify pre odsúdených zaradených do práce
(v eurách mesačne)
 
Pracovný stupeň
Počet rokov započítanej praxe
Pracovná trieda
1
2
3
4
1
do 5 rokov
284,30
308,50
333,60
545,70
2
od 5 do 10 rokov
297,20
321,20
348,80
570,00
3
nad 10 rokov
309,50
335,00
363,10
593,00
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 7/2023 Z. z.
Hodinové pracovné tarify pre odsúdených zaradených do práce
(v eurách za hodinu)
 
Pracovný stupeň
Počet rokov započítanej praxe
Pracovná trieda
1
2
3
4
1
do 5 rokov
1,634
1,773
1,917
3,136
2
od 5 do 10 rokov
1,708
1,846
2,005
3,276
3
nad 10 rokov
1,779
1,925
2,087
3,408“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. februára 2024.
 
Robert Fico v. r.