dnes je 20.7.2024

Input:

100/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2024 Z. z.

100/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. mája 2024,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2024 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2024 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 30a sa vkladá § 30b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30b
Prechodné ustanovenie účinné dňom vyhlásenia
Zníženie za oneskorené predloženie žiadosti podľa § 6 ods. 1 sa v roku 2024 neuplatní.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Robert Fico v. r.