dnes je 26.5.2024

Input:

101/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932 č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře

č. 101/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. dubna 1946,
kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9, odst. 2 zákona ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse:
Čl. I.
Vládní nařízení č. 39/1932 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. Za § 3, odst. 2 se vkládají další odstavce tohoto znění:
„(3) Do vzdělávací lékařské činnosti ve smyslu odstavce 1 se započítává v rozsahu uvedeném v odstavci 4 odborná činnost před dosažením diplomu doktora veškerého lékařství:
a) vykonal-li ji kandidát lékařství, který byl dne 17. listopadu 1939 zapsán alespoň v 8. studijním běhu na lékařské fakultě některé české university,
b) byla-li vykonána v době od 17. listopadu 1939 do 4. května 1945 v příslušném oboru na ústavech označených v §§ 5 až 9, a
c) odpovídá-li povahou konaných prací činnosti uvedené v odstavci 2.
(4) Činnost uvedená v odstavci 3 se započítává do vzdělávací lékařské činnosti ve smyslu odstavce 1 jednou čtvrtinou, nejvýše však dobou jednoho roku. Žadateli, který do 17. listopadu 1939 vykonal na lékařské fakultě některé české university s úspěchem druhou přímou zkoušku doktorskou, lze na souhlasný návrh příslušné lékařské fakulty a lékařské komory (§ 13) započítati činnost uvedenou v odstavci 3 do vzdělávací lékařské činnosti výměrou větší, nejvýše však jednou polovinou.“
2. Za § 4, odst. 2 se vkládá nový odstavec tohoto znění:
„(3) Lékařská činnost, vyhovující požadavkům stanoveným v odstavci 2 a konaná v době od 30. září 1938 do 31. července 1945 v ústavech na území ovládaném spojenci Československé republiky, se započítává zcela do doby uvedené v odstavci 1. Žadatel však musí v každém případě prokázati, že alespoň po dobu jednoho roku konal vzdělávací lékařskou činnost na některém z tuzemských ústavů, označených v §§ 5 až 9. Tato doba se zkracuje na 3 měsíce, dosáhl-li žadatel v příslušném spojeneckém státě oprávnění k výkonu odborné lékařské prakse.“
Dosavadní odstavce 3 a 4 se stávají odstavci 4 a 5.
3. Za § 11, odst. 5 se vkládají další odstavce tohoto znění:
„(6) V případě uvedeném v § 3, odst. 4 je nutno mimo to prokázati potvrzením lékařské fakulty některé české university, že žadatel byl dne 17. listopadu 1939 na ní zapsán alespoň v 8. studijním běhu a po případě též, že do tohoto dne vykonal s úspěchem druhou přísnou zkoušku doktorskou.
(7) V případě uvedeném v § 4, odst. 3, třetí větě je nutno předložiti průkaz, že žadatel nabyl v příslušném spojeneckém státě oprávnění k výkonu odborné lékařské prakse v odpovídajícím oboru. Ustanovení odstavce 4, druhé věty tu platí přiměřeně.“
Čl. II.
Ministr zdravotnictví se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení uveřejnil plné znění vládního nařízení č. 39/1932 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků, stanovených tímto nařízením.
Čl. III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zdravotnictví a školství a osvěty v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Fierlinger v.r.
Gottwald v.r.
Kopecký v.r.
Ursíny v.r.
Laušman v.r.
Masaryk v.r.
Ďuriš