Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

č. 101/2018 Zb. rozh. tr.

č. 101/2018 Zb. rozh. tr.
ROZHODNUTIE
Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti, alebo invalidity páchateľa (bez rozlíšenia jej rozsahu). Z tohto dôvodu súd nie je oprávnený preskúmavať, či napriek preukázanej, a to hoci len čiastočnej invalidite páchateľa, by tento bol alebo nebol schopný prípadne uložený trest povinnej práce vykonať.
(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 7. júna 2018, sp. zn. 5 To 5/2018)
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) na verejnom zasadnutí konanom 7. júna 2018 rozsudkom, sp. zn. 5 To 5/2018, v trestnej veci proti obžalovanému X. B. pre prečin podplácania podľa § 333 ods. 1 Tr. zák. o odvolaní prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Pezinok zo 6. marca 2018, sp. zn. PK-2T/1/2018, rozhodol tak, že podľa § 321 ods. 1 písm. d), e), ods. 2 Tr. por. napadnutý rozsudok zrušil vo výroku o treste a podľa § 322 ods. 3 Tr. por. obžalovanému X. B. sám uložil podľa § 333 ods. 1 Tr. zák., § 36 písm. j), l) Tr. zák. v spojení s § 38 ods. 2, 3 Tr. zák., § 56 ods. 1, 2 Tr. zák. a § 57 ods. 1 Tr. zák. peňažný trest vo výmere 200 eur s tým, že pre prípad úmyselného zmarenia výkonu tohto mu podľa § 57 ods. 3 Tr. zák. ustanovil náhradný trest odňatia slobody vo výmere 14 dní.
Odôvodnenie
Špecializovaný trestný súd, pracovisko Pezinok rozsudkom zo 6. marca 2018, sp. zn. PK-2T/1/2018, uznal obžalovaného X. B. vinným z prečinu podplácania podľa § 333 ods. 1 Tr. zák. na skutkovom základe, že
dňa 7. marca 2017 v čase okolo 11:25 hod. v kancelárii primára klinickej hematológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou P. v X. (ďalej len „FNsP“), nachádzajúcej sa v budove Geriatrického pavilónu FNsP, odovzdal primárovi tohto oddelenia, ktorý bol zároveň aj lekárom Hematologickej ambulancie FNsP fľašu domácej slivovice v objeme 0,7 l v súvislosti so zabezpečením riadnej zdravotnej starostlivosti, ktorú mu tento lekár poskytoval ako svojmu pacientovi.
Za to Špecializovaný trestný súd obžalovaného X. B. odsúdil podľa § 333 ods. 1 Tr. zák., v spojení s § 36 písm. j), l) Tr. zák. a § 38 ods. 3 Tr. zák. za použitia § 54 Tr. zák. na trest povinnej práce vo výmere 150 hodín.
V odôvodnení Špecializovaný trestný súd vysvetlil, že obžalovaný B. urobil na hlavnom pojednávaní vyhlásenie o vine podľa § 257 ods. 1 písm. c) Tr. por., ktoré bolo uznesením podľa § 257 ods. 7 Tr. por. prijaté; v dôsledku uvedeného súd podľa § 257 ods. 8 Tr. por. vykonal dokazovanie len v rozsahu výrokov o treste.
V tomto smere súd vysvetlil, že trest povinnej práce je v porovnaní s peňažným trestom viac adresný, nakoľko uloženie peňažného trestu nezahŕňa prvok verejného výkonu a po zaplatení dochádza k jeho zahladeniu ex lege. Prokurátorom namietaná okolnosť invalidného dôchodku obžalovaného nie je nová, keďže v evidencii Sociálnej poisťovne je obžalovaný viac ako 11 rokov. Nejde teda o prípad akútneho zhoršenia zdravotného stavu, ale naopak o stav tzv. remisie, kedy
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore