dnes je 3.12.2023

Input:

102/1947 Sb., Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem, platné do 30.9.1949

č. 102/1947 Zb.
[zrušené č. 194/1949 Zb.]
ZÁKON
ze dne 29. května 1947
o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Cizinka nabývá sňatkem se státním občanem československým jeho státní občanství, vysloví-li ministerstvo vnitra na její žádost s nabytím souhlas. Žádost o souhlas může býti podána již před sňatkem, nejpozději však do tří měsíců po něm. I když souhlas byl udělen po sňatku, hledí se na věc tak, jako by byla cizinka nabyl československého státního občanství dnem sňatku.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně, obnoví-li rozvedená cizinka platně manželské společenství se svým manželem státním občanem československým.
§ 2
(1) Státní občanka československá pozbývá svého státní občanství sňatkem s cizincem, nabývá-li sňatkem státní příslušnosti svého manžela podle právního řádu jeho vlasti, ačli ministerstvo vnitra nevysloví na její žádost podanou buď před sňatkem nebo nejpozději do tří měsíců po něm, že se jí ponechává československé státní občanství. I když došlo k příznivému vyřízení žádosti po sňatku, jest míti za to, že ztráta československého státního občanství nenastala.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně, obnoví-li rozvedená státní občanka československá platně manželské společenství se svým manželem cizincem.
§ 3
Osoby bydlící v cizině mohou podati žádost podle § 1 nebo § 2 také u příslušného československého zastupitelského úřadu.
§ 4
Ministerstvo vnitra může vyhláškou v Úředním listě přenésti svou působnost podle tohoto zákona na zemské národní výbory, na Slovensku na pověřenectvo vnitra.
§ 5
Pro rozhodování o žádostech podle §§ 1 a 2 platí směrnice, které vydá vláda na návrh ministra vnitra.
§ 6
Dosavadní předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem se zrušují.
§ 7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
Nosek v.r.