dnes je 8.12.2023

Input:

102/1962 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů

č. 102/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv a energetiky
ze dne 3. října 1962
o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů
Ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Vyhláška č. 14/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, se mění a doplňuje takto:
1. § 3 odst. 2 zní:
„(2) Dodávkové smlouvy se uzavírají zásadně na celý rok se závazným rozpisem na jednotlivá čtvrtletí podle druhu topných plynů a jsou doplňovány závaznými měsíčními nebo dekádními odběrovými diagramy s rozpisem množství připadajícím na jednotlivé dny; v odůvodněných případech mohou být sjednány odběrové diagramy i na kratší časová období.“
2. V § 15 se za odstavec 3 vkládá další odstavec tohoto znění:
„(4) Za každé porušení povinnosti uložené odběrateli podle odstavců 1 až 3 je povinen odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, zaplatit dodavateli penále Kčs 50,-.“
3. § 37 odst. 2 zní:
„(2) Neodebere-li odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, množství topných plynů (§ 11 odst. 2) podle odběrového diagramu ve smluvené dodací lhůtě vůbec, nebo odebere-li jen část smluveného množství topných plynů, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 5 % z ceny neodebraného množství topných plynů, neodebraného po dobu trvání regulačních nebo dispečerských opatření.“
4. Za § 37 se vkládá další paragraf tohoto znění:
㤠37a
Neplnění dodávek do celostátní plynovodní sítě
(1) Nedodá-li výrobní podnik (závod), který je povinen na základě gesce uskutečňovat dodávky topných plynů do celostátní plynovodní sítě, množství topných plynů podle odběrového diagramu ve smluvené dodací lhůtě vůbec, nebo nedodá-li část smluveného množství topných plynů, je povinen zaplatit Sdružení plynáren1penále ve výši 20 % z ceny nedodaného množství topných plynů.
(2) Neodebere-li Sdružení plynáren množství topných plynů podle odběrového diagramu ve smluvené dodací lhůtě vůbec, nebo odebere-li jen část smluveného množství, je povinno, jako organizace vykonávající gesci v plynárenském oboru, zaplatit výrobnímu podniku (závodu), který je povinen na základě gesce uskutečňovat dodávky do celostátní plynovodní sítě, penále ve výši 20 % z ceny neodebraného množství topných plynů.“
5. § 38 zní:
㤠38
Překročení odběrového diagramu
Překročí-li odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, bez předchozí dohody s dodavatelem pro odběrní místo množství topných plynů sjednané podle odběrového diagramu nebo upravené v důsledku provádění regulačních nebo dispečerských opatření ve smluvené dodací lhůtě, je povinen zaplatit dodavateli za veškeré takto odebrané množství topných plynů penále ve výši Kčs 0,50 za každý m3 plynu.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1962.
 
Ministr:
Černík v. r.