dnes je 20.7.2024

Input:

103/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

103/2024 Z. z.
ZÁKON
z 30. apríla 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 309/2021 Z. z., zákona č. 503/2021 Z. z., zákona č. 411/2022 Z. z. a zákona č. 277/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 12“.
2. V § 4 sa za slovo „pomoci“ vkladajú slová „okrem pomoci podľa § 12a“ a na konci sa pripája táto veta: „Orgánom štátnej správy pri poskytovaní pomoci podľa § 12a je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).“.
3. V § 12 ods. 2 sa slová „Ministerstvom financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom financií“.
4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci
(1) Na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory môže ministerstvo financií poskytnúť poľnohospodárovi99alebo obhospodarovateľovi lesa99apomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených podmienok podľa osobitných predpisov53a podmienok určených v schéme pomoci a v zmluve o návratnej finančnej výpomoci. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (ďalej len „vykonávateľ schémy“).
(2) Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 1 je poľnohospodár alebo obhospodarovateľ lesa povinný predložiť ministerstvu financií a vykonávateľovi schémy nimi požadované doklady.
(3) Na účel poskytnutia návratnej finančnej výpomoci si ministerstvo financií môže u vykonávateľa schémy zriadiť účet, na ktorom bude vedená návratná finančná výpomoc; takýto účet sa považuje za účet, na ktorom je vedený úver podľa osobitného predpisu.58b
(4) Postup poskytovania návratnej finančnej výpomoci, postup technického zabezpečenia poskytovania návratnej finančnej výpomoci a splácania návratnej finančnej výpomoci a ďalšie podmienky technického zabezpečenia poskytovania návratnej finančnej výpomoci upraví zmluva medzi ministerstvom financií a vykonávateľom schémy.
(5) Ministerstvo financií môže uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu podľa osobitného predpisu58cna účely vymáhania pohľadávky štátu z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, a to ihneď po uplynutí