dnes je 20.7.2024

Input:

104/1949 Sb., Vládní vyhláška o vzájemném uznávání a vykonavatelnosti rozhodnutí o alimentačních závazcích osob přesídlených z Maďarska do Československé republiky a naopak

č. 104/1949 Zb.
VLÁDNA VYHLÁŠKA
zo dňa 12. apríla 1949
o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimantačných závazkoch osob presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak.1*)
Podľa § § 79 a 84 zákona zo dňa 27. mája 1896, č. 79 r. z., o konaní exekučnom a zaisťovacom (exekučný poriadok) a podľa čl. IX, č. 3, § 1 zákona zo dňa 19. januára 1928, č. 23 Sb., ktorým sa menia a dopňujú niektoré ustanovenia zákonov o súdnom konaní vo veciach občianskych a o konaní exekučnom, vyhlasujem:
Podľa rozhodnutia č. 62 smiešanej komisie československo-maďarskej pre výmenu obyvateľstva, ktoré bolo vyhlásené ministrom zahraničných vecí v Úradnom liste I pod č. 329/1949 a v Úradnom vestníku pod č. 211/1949, sú rozhodnutia súdov a poručenských úradov, vydané na území Československej republiky, ktorými boly stanovené závazky osob, presídlených podľa československo-maďarskej dohody o výmene obyvateľstva zo dňa 27. februára 1946 (č. 145/1946 Sb.), platiť výživné v prospech osoby nepresídlenej, uznávané ako exekučné tituly platné na území maďarskom a naopak obdobné rozhodnutia maďarské na území československom. V medziach a za podmianok daných týmto rozhodnutím je teda zaručená vzájomnosť.
 
Fierlinger v. r.