dnes je 20.7.2024

Input:

104/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 24. októbra 2023 č. MF/006608/2023-77, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

104/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydalo
opatrenie z 24. októbra 2023 č. MF/006608/2023-77, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa dopĺňajú služby, ktorými sa rozširuje rozsah tovarov miestneho významu, ktoré môžu byť predmetom cenovej regulácie v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2024.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 7/2024, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.