dnes je 20.7.2024

Input:

105/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

105/2024 Z. z.
ZÁKON
z 24. apríla 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 363/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 456/2021 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 407/2022 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n) aspektmi udržateľnosti environmentálne faktory, sociálne faktory, faktory týkajúce sa ľudských práv a faktory oblasti správy a riadenia vrátane faktorov udržateľnosti podľa osobitného predpisu,4b
o) vykazovaním informácií o udržateľnosti vykazovanie informácií, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti, v súlade s § 20c alebo § 20g.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

4bČl. 2 bod 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (Ú. v. EÚ L 317, 9. 12. 2019) v platnom znení.“.
2. V § 2 ods. 6 písm. a) a ods. 7 písm. a) sa suma „350 000 eur“ nahrádza sumou „450 000 eur“.
3. V § 2 ods. 6 písm. b) a ods. 7 písm. b) sa suma „700 000 eur“ nahrádza sumou „900 000 eur“.
4. V § 2 ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a) sa suma „4 000 000 eur“ nahrádza sumou „5 000 000 eur“.
5. V § 2 ods. 7 písm. b), ods. 8 písm. b) a § 21c ods. 1 úvodnej vete, ods. 2 písm. a) a ods. 4 sa suma „8 000 000 eur“ nahrádza sumou „10 000 000 eur“.
6. V § 2 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 20c alebo § 20g neustanovuje inak.“.
7. V § 2 odsek 15 znie:
„(15) Na účely tohto zákona sa do čistého obratu účtovnej jednotky, ktorou je
a) banka a pobočka zahraničnej banky, zahŕňajú výnosy z úrokov, výnosy z cenných papierov a z podielových účastí, výnosy z odplát a provízií, čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií, iné prevádzkové výnosy,
b) poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne, zaisťovňa, kaptívna poisťovňa,4gkaptívna zaisťovňa,4hSlovenská kancelária poisťovateľov, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne, zahŕňajú výnosy z poistných služieb,
c) účtovná jednotka