dnes je 22.6.2024

Input:

106/1948 Sb., Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestnení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb.

č. 106/1948 Zb.
[zrušené nepriamo č. 65/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zemedelstva
zo dňa 12. mája 1948,
ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb.,
o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov
na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov,
vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb.
Podľa čl. III zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb., ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko, vyhlasujem v prílohe k tejto vyhláške znenie zákona č. 16/1947 Sb., vyplývajúce z ustanovení zákona č. 62/1948 Sb.
Ďuriš v.r
Príloha vyhlášky č. 106/1948 Sb.
ZÁKONzo dňa 30. januára 1947, č. 16. Sb.,o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, v znení zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb., ktorým sa rozširuje platnosť zákona č. 16/1947 Sb. na Slovensko.
Ústavodárné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
ČASŤ I.
§ 1.
(1) Zamestnanci, ktorí boli dňa 1. marca 1945 zamestnaní na pôdohospodárskom majetku, skonfiškovanom podľa nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č. 104 Sb., n. SNR, o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa, v znení nariadení Slovenskej národnej rady zo dňa 14. mája 1946, č. 64 Sb. n. SNR, a zo dňa 19. decembra 1947, č. 89 Sb. n. SNR (ďalej len „nariadenie“), a u ktorých sú splnené ďalšie podmienky podľa ) 2, budú prijatí, ak o to požiadajú, do pracovného (služobného) pomeru československým štátom (štátnym podnikom), okresmi, obcami, alebo družstvami, a to v počte, ktorý je úmerný potrebe správy a hospodárenia a pôde spravovanej správou majetkov pre pozemkovú reformu, zriadenou podľa § 20 nariadenia, po prípade na pôde prevzatej, odovzdanej alebo pridelenej (§§ 6 až 9, 11 a 12 nariadenia).
(2) Títo zamestnanci budú prijatí v prednostnom poradí pred všetkými inými uchádzačmi na miesta zodpovedajúce ich predbežnému vzdelaniu a ich schopnostiam za mzdových (platových) a iných pracovných podmienok, určených predpismi platnými pre úpravu pracovného (služobného) pomeru u príslušného zamestnávateľa.
(3) Zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku (odsek 1), ktorí síce nesplňujú podmienky určené v § 2, ods. 1, písm. a) a b), majú však predpísanú odbornú spôsobilosť pre vykonávanie služby, ktorú posiaľ zastávajú, možno v medziach potreby určenej v odseku 1, ak o to požiadajú, ďalej zamestnávať v službách subjektov tam uvedených, ak môžu byť upotrebení vedľa zamestnancov, ktorí budú prijatí podľa odseku 2.
§ 2.
(1) Zamestnancami podľa § 1, ods. 1 a 2 sa rozumejú len tí zamestnanci, ktorí
a) sú starší 18 rokov,
b) boli ku dňu 1. marca 1945 zamestnaní na skonfiškovanom