dnes je 17.4.2024

Input:

106/2021 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

106/2021 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. marca 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z., vyhlášky č. 108/2020 Z. z. a vyhlášky č. 440/2020 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) konania o potvrdení vydržania Vyd.“.
2. V prílohe č. 1 časti I „PREHĽAD SÚDNYCH REGISTROV A POUŽÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV“ znie:
„OKRESNÝ SÚD
 
T
C
Cb
K
P
D
E
Er
Up
U
UL
Vyd
JP
T
C
Cb
K
P
D
Em
Er
Up
U
UL
Vyd
JP
Tk
Cpr
CbPv
R
PPOm
Dd
Ed
Ek
 
 
 
 
 
Tv
Cr
Cbcud
 
Pc
Dcud
Ecud
Erd
 
 
 
 
 
Nt
Csr
CbR
NcKR
Ps
 
 
Ercud
 
 
 
 
 
Ntd
Csp
Cbd
OdK
Po
 
 
 
 
 
 
 
 
Pp
Ca
CbBu
OdS
Pu
 
 
 
 
 
 
 
 
Td
Cd
CbHs
Odi
Pd
 
 
 
 
 
 
 
 
Tp
Ccud
Cbi
 
Pcud
 
 
 
 
 
 
 
 
Tcud
 
CbZm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr
 
CbVO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
 
CbVyl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ntt“.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. V prílohe č. 1 sa časť II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ dopĺňa písmenom M, ktoré znie:
„M. Súdny register vecí v konaní o potvrdení vydržania
Do súdneho registra „Vyd“ sa zapisuje návrh na začatie konania o potvrdení vydržania.“.
4. V prílohe č. 1 časti III „SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmene A prvom bode sa slová „„C“ a „Ca““ nahrádzajú slovami „„C“, „Ca“ a „Vyd““.
5. V prílohe č. 10 sa na konci vecnej skupiny „D Občianskoprávna agenda“ pripájajú tieto slová:
 
„DG Vydržanie Vyd
 
 
 
 
01
Veci vydržania Vyd
75.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2021.
 
Mária Kolíková v. r.