dnes je 5.3.2024

Input:

109/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946 č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu

č. 109/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. května 1946,
kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb.,
o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 4 a § 4, odst. 2 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu:
§ 1.
(1) Žádosti o převedení do učebního poměru podle § 1 odst. 1, písm. a) zákona č. 33/1946 Sb. (dále jen zákon) a žádosti o připuštění k závěrečné zkoušce učňovské [§ 1, odst. 1, písm. b) zákona] se podávají u obchodní a živnostenské komory (dále jen komory), příslušné podle místa nynějšího zaměstnání po případě bydliště. Údaje, o něž se žádosti opírají, jest hodnověrně doložiti.
(2) Komora vrátí žadatelům jejich formálně vadné žádosti, lze-li vady odstraniti, a udělí jim přiměřenou lhůtu k nápravě nedostatků, které vytkne. Odmítne žádosti formálně vadné, jakož i žádosti podané po uplynutí lhůty podle § 6 zákona nebo lhůty udělené podle první věty k nápravě nedostatků.
(3) Jinak přezkoumá komora, zda žadatel splňuje podmínky uvedené v § 1, odst. 1 zákona. Odbornou způsobilost žadatele v učebním oboru, o který jde, zjistí z příkazu komory tříčlenná komise, kterou jmenuje komora z odborníků z řad učitelů učňovských škol a osvědčených členů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky učňovské, po případě z jiných odborníků, zejména odborných referentů příslušných ústavů pro zvelebování živností. Jednání komisí zúčastní se dále s poradním hlasem odborníci ze stavu zaměstnanců okresních úřadů ochrany práce, které určí ministerstvo ochrany práce a sociální péče.
§ 2.
(1) Podle výsledku přezkoumání odborné způsobilosti žadatele navrhne komise:
a) aby žadatel byl převeden do učebního poměru, a to buď po skončení doplňovacího theoretického, po případě praktického školení (dále jen školení) nebo bez školení, nebo
b) aby žadatel byl po předchozím školení připuštěn k závěrečné zkoušce učňovské, nebo
c) aby žadatel byl po předchozím školení nebo bez školení převeden do učebního poměru, ačkoliv žádá o připuštění k závěrečné zkoušce učňovské podle § 1, odst. 1, písm. b) zákona (§ 1, odst. 2 zákona), nebo
d) aby žádosti nebylo vyhověno.
(2) Podá-li komise návrh uvedený v odstavci 1, písm. a) nebo c) navrhne zároveň, jaká část doby konání pomocných prací (§ 1, odst. 1 zákona) má býti započtena do učební doby. Podá-li komise návrh podle odstavce 1, písm. a), b) nebo c) s podmínkou předchozího školení, určí také jeho délku (§ 3, odst. 1).
(3) Žádosti uchazečů, kteří se mají podrobiti školení, zašle komora příslušné krajské radě odborů. Jinak rozhodne o žádostech za připuštění k závěrečné zkoušce učňovské [odstavec 1, písm. d)], nebo rozhodne o započtení doby (§ 1, odst. 3 zákona) a postoupí žádosti o převedení do učebního poměru s návrhem komise [odst. 1, písm. a) a d)] k rozhodnutí okresnímu úřadu ochrany práce. Stejně tak postoupí tomuto úřadu žádosti o připuštění k závěrečné zkoušce učňovské s rozhodnutím o započtení doby podle § 1, odst. 3 zákona,