dnes je 20.7.2024

Input:

109/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže

109/2024 Z. z.
ZÁKON
z 24. apríla 2024,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z. a zákona č. 262/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a Národnému toxikologickému informačnému centru18“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
2. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa čiarka za slovom „dodával“ a vypúšťajú sa slová „a Národnému toxikologickému informačnému centru“.
3. V § 33 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d) nepredloží informácie podľa osobitného predpisu63av štátnom jazyku prostredníctvom predkladacieho portálu agentúry,
e) nepredloží aktualizáciu informácií podľa osobitného predpisu63av štátnom jazyku prostredníctvom predkladacieho portálu agentúry,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:

63aPríloha VIII nariadenia (ES) č.1272/2008 v platnom znení.“.
Čl. II
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 393/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z. a zákona č. 108/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4§ 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 9 ods. 3 sa slová „len pre jednu osobu, ktorej“ nahrádzajú slovami „najviac pre tri osoby, ktorým“.
3. V § 12 ods. 13 prvej vete sa pred slovami „dokladom k žiadosti“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy“.
4. V § 73 odsek 4 znie:
„(4) Odberateľ plynu alebo vlastník nehnuteľnosti, do ktorej je dodávaný plyn, je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového zariadenia alebo určeného meradla.“.
5. V § 76 odsek 2 znie:
„(2) Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný vykonať fyzický odpočet stavu počítadla určeného meradla na odbernom mieste, ktoré nie je vybavené určeným meradlom s diaľkovým odpočtom minimálne raz za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak odberateľ nepotvrdil prevádzkovateľovi distribučnej siete záujem o nahlásenie stavu počítadla určeného meradla ako náhrady za fyzický odpočet alebo nejde o odberné miesto so spotrebou, ktorá neprekročila 200 m3 za rok za obdobie posledných piatich rokov; fyzický odpočet u odberateľa plynu mimo domácnosti je povinný vykonať