dnes je 22.6.2024

Input:

11/1945 Sb., Vyhláška o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava

č. 11/1945 Zb.
Vyhláška ministra financí
ze dne 12. června 1945
o provisorním vydání kolkových známek platných zatím
v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava.
Podle § 2 nařízení ze dne 28. března 1854, č. 70 ř. z., vyhlašuji:
1. Kolkové známky bývalého Protektorátu Čechy a Morava s vyznačeným letopočtem 1939, vydané vyhláškou ze dne 3. listopadu 1939, č. 27 Sb. z r. 1940, budou prozatímně nahrazeny opět kolkovými známkami republiky Československé s vyznačeným letopočtem 1938, vydanými vyhláškou ze dne 13. dubna 1938, č. 83 Sb. Kresba a barvy těchto kolkových známek odličují se od kresby a barvy zmíněné původní emise z roku 1938 v těchto směrech :
a) vrchní tisk nově vydávaných kolkových známek jest proveden u hodnot haléřových v barvě modré, u hodnot korunových v barvě karmínově červené;
b) ornamentální motiv podtisku zůstává nezměněn, jest však nyní proveden u hodnot haléřových v barvě karmínově červené, u hodnot korunových v barvě modré;
c) u korunových hodnot jest zkratka měnové jednotky „Kč“ nahrazena pouhým písmenem „K“.
2. Takto upravené kolkové známky budou vydány postupně podle potřeby v těchto hodnotách:
a) haléřových po 10 a 50 h,
b) korunových po 1 K, 3 K, 5 K, 8 K, 10 K, 30 K, 50 K a 200 K.
3. Kolkových známek této nově upravené emise 1938 lze používati k zapravení poplatků, daní a dávek s okamžitou platností, zatím však až do případného dalšího opatření, pouze na území země České a Moravskoslezské.
4. Dosavadních kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava s vyznačeným letopočtem 1939 možno používati pouze do 31. července 1945, po kterémžto dni se berou z oběhu.
Upotřebení těchto kolkových známek k zapravení poplatků, daní a dávek po 31. červenci 1945 bude pokládáno za nesplnění zákonné kolkové povinnosti a bude míti v zápětí škodlivé následky, stanovené v příslušných zákonných předpisech.
U soudních a mimosoudních podání jest pro otázku, kdy bylo kolkové známky použito, rozhodným dnem, kdy došlo podání soudu nebo úřadu nebo kdy bylo odevzdáno poště na stvrzenku (doporučeně).
5. Nepoužité a nepoškozené kolkové známky vzaté z oběhu budou bezplatně vyměňovány za kolkové známky v nové úpravě u úřadů, pověřených prodejem cenin kolkového důchodku, t.j. u zemských finančních pokladen v Praze a Brně a u berních úřadů v zemi České a Moravskoslezské za těchto podmínek :
Kolkové známky vzaté z oběhu předloží jejich prodavači a jiní jejich majitelé k výměně v době od 1. srpna do 30. září 1945 se seznamem, obsahujícím počet a cenu kolkových známek podle jednotlivých hodnot, jejich úhrnem cenu a podpis a adresu žadatele o výměnu.
Žadatel jest povinen roztříditi předložené kolkové známky podle hodnot do obálek, na nichž vyznačí hodnotu a počet kusů vložených kolkových známek.
Nebude-li úřad moci provésti výměnu ihned, vydá žadateli stvrzenku o převzetí kolkových známek s vyznačením jejich úhrnné ceny a zároveň mu sdělí den, kdy bude provedena výměna. Žadatel jest povinen vrátit tuto stvrzenku při provedení výměny.