dnes je 21.4.2024

Input:

11/1970 Zb., Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášky č. 11/1968 Zb.

11/1970 Zb.
[zrušené č. 152/1984 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
zo 6. februára 1970,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášky č. 11/1968 Zb.*)
Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Slovenskou radou odborových zväzov a s ostatnými zúčastnenými orgánmi podľa § 228 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. v znení vyhlášky č. 11/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1. Ustanovenie § 2 znie:
„(1) Záverečnú učňovskú skúšku môžu vykonať učni, ktorí prospeli z odborného výcviku a z povinných vyučovacích predmetov predpísaných učebným plánom posledného ročníka príslušného učebného odboru.
(2) Záverečnú učňovskú skúšku môžu výnimočne vykonať aj pracovníci alebo členovia družstva (ďalej len pracovníci“),
a) ktorí nadobudli vedomosti a zručnosti predpísané učebnými plánmi a osnovami**) učebného odboru, z ktorého mienia vykonať záverečnú učňovskú skúšku (ďalej len „príslušný učebný odbor“);
b) ak organizácia, v ktorej vykonávajú v pracovnom pomere alebo členskom pomere (ďalej len „pracovný pomer“) práce zodpovedajúce príslušnému učebnému odboru, výnimočne po dohode so závodným výborom odborovej organizácie, povolila vykonať záverečné učňovské skúšky a na prihláške potvrdila, že po 18. roku svojho veku k dátumu vykonania záverečnej učňovskej skúšky (16. júna až 31. augusta) vykonávali primeranú prax požadovanú v odseku 4 po dobu predpísanú pre príslušný učebný odbor;
c) ktorí úspešne vykonali skúšku zo všetkých odborných predmetov príslušného učebného odboru na učňovskej škole alebo na odbornom učilišti (ďalej len „škola“).
(3) Skúšku z odborných predmetov príslušného učebného odboru nerobia pracovníci, ktorí majú stredné odborné, úplné stredné odborné, vyššie odborné alebo vysokoškolské vzdelanie toho istého alebo príbuzného odboru. Absolventky dvojročných dievčenských odborných škôl vykonajú skúšku z tých odborných predmetov, ktoré neboli súčasťou ich predchádzajúceho štúdia alebo ich obsah a rozsah podľa učebných plánov a osnov nezodpovedá odborným predmetom príslušného učebného odboru.***)
(4) Požadovanou praxou sa rozumie doba praktickej činnosti v pracovnom pomere zodpovedajúca príslušnému učebnému odboru:
a) vykonávaná po dobu rovnajúcu sa dobe učebného pomeru príslušného učebného odboru, predĺžená o 1 rok;
b) u pracovníkov s úplným stredným všeobecným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním iného smeru vykonávaná po dosiahnutí tohto vzdelania po dobu zodpovedajúcu dobe príslušného učebného odboru pre učňov z radov absolventov stredných všeobecnovzdelávacích škôl, predĺžená o 6 mesiacov;
c) u pracovníkov so stredným odborným alebo úplným stredným odborným vzdelaním toho istého alebo príbuzného odboru vykonávaná, po