Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

11/2019 F.s., Pokyn č. MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania

11/2019 F.s.
Pokyn
č. MF/013218/2019-243
Ministerstva financií Slovenskej republiky k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slovenskej republiky oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva pokyn:
- ktorým sa upravuje spôsob a rozsah predkladania výsledkov kontrol (finančných kontrol, základných finančných kontrol, administratívnych finančných kontrol, finančných kontrol na mieste), vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami ministerstva oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a predkladania výsledkov kontrol a overení podľa právnych aktov Európskeho spoločenstva a postup správnych orgánov pred začatím správneho konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) vo veci ukladania sankcií, a to odvodu, penále a pokuty najmä podľa ustanovení § 31 a § 32 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“),
- ktorým sa upravuje spôsob a rozsah predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov podľa čl. 6 ods. 3 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej len „ústavný zákon č. 493/2011 Z. z.“), zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“), zákona č 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/1993 Z. z.“), zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“),
- pre predkladanie kompletného spisového materiálu podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“).
Článok 1
Oznamovacia povinnosť
Podľa ustanovenia § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami ukladá a vymáha orgán vykonávajúci kontrolu, auditujúci orgán alebo orgán dozoru štátu v rozsahu svojej
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore