Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

11/2021 F.s., Dodatok č. 21 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

11/2021 F. s.
Dodatok č. 21
Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie takto:
1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY
221 Administratívne poplatky
221001 Súdne poplatky
221002 Správne poplatky
221003 Puncové poplatky
221004 Ostatné poplatky Patria sem napr. poplatky za vedenie účtu zverených prostriedkov, paušálne náhrady za udeľovanie víz, z medzinárodných ochranných známok, udržiavacie poplatky za patent, európske patenty a udržiavacie poplatky za dodatkové osvedčenie.
221005 Licencie
2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY
632004 Komunikačná infraštruktúra
Poplatky za komunikačné (spojovacie) siete typu LAN, WAN, poplatky za užívanie rezortných, republikových a medzinárodných komunikačných (spojovacích) sietí (napr. SANET, GOVNET, VSNET), počítačové siete, prístup k internetu, poplatok za vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis, výdavky na webhosting, registráciu domény, virtuálny server.
635002 Výpočtovej techniky
Patria sem výdavky v rozsahu podpory hardvérových licencií (napr. štandardné SLA na hardvér ako sú diskové polia, racky), pravidelná údržba, služby technickej podpory a diagnostiky, zabezpečenie aktualizácií, bezpečnostných záplat, výmena chybných zariadení a riadenie zásob dielov, správa a podpora, ktorou je zabezpečená dostupnosť hardvéru a pod.
635009 Unikátneho softvéru
Patria sem výdavky na unikátne softvérové dielo v rozsahu zabezpečenia aktualizácií, bezpečnostných záplat, riešenia užívateľských chýb formou dátovej intervencie a konfigurovateľných zmien, napr. výdavky spojené so servisnou podporou unikátnej časti softvérového diela (t. j. štandardné SLA), ktorou je garantovaná dostupnosť systému a paušálna podpora, diagnostika a odstraňovanie porúch a chybových stavov systému.
635011 Špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru
Klasifikujú sa tu výdavky na technickú, štandardnú a rozšírenú štandardnú podporu softvérových licencií, napr. podpora, údržba a zabezpečenie softvéru v rozsahu zabezpečenia aktualizácií, bezpečnostných záplat, riešenie užívateľských chýb formou dátovej intervencie a konfigurovateľné zmeny, podpora formou sprístupnenia aktualizácií, opráv a nových verzií softvéru. Údržba softvérových licencií sa týka aj licencií na použitý softvér, licencií na databázy, licencií na použité rozhrania, licencií na použité krabicové produkty a pod.
636006 Výpočtovej techniky
Na tejto podpoložke sa klasifikujú
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore