dnes je 20.7.2024

Input:

110/2024 Z.z., Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky o systemizácii štátnozamestnaneckých miest

110/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
zo 14. mája 2024
o systemizácii štátnozamestnaneckých miest
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 6 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 99/2024 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Systemizácia štátnozamestnaneckých miest (ďalej len „systemizácia“) služobného úradu obsahuje
a) celkový počet štátnozamestnaneckých miest,
b) počet štátnozamestnaneckých miest v organizačných útvaroch,
c) počet štátnozamestnaneckých miest vedúcich štátnych zamestnancov,
d) počet štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov (ďalej len „absolventské miesto“),
e) zaradenie štátnozamestnaneckého miesta v organizačnej štruktúre,
f) platovú triedu štátnozamestnaneckého miesta.
(2) Systemizácia správcu rozpočtovej kapitoly,1) ktorý je nadriadeným služobným úradom, obsahuje aj počet štátnozamestnaneckých miest určených pre jednotlivé podriadené služobné úrady.
(3) Počet štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade a v organizačnom útvare služobného úradu a ich zaradenie do platových tried zodpovedá rozsahu a zložitosti vykonávaných činností podľa § 6 ods. 1 až 3 zákona.
§ 2
(1) Štátnozamestnanecké miesto je v systemizácii charakterizované opisom štátnozamestnaneckého miesta.
(2) Služobný úrad vypracuje opis štátnozamestnaneckého miesta na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
§ 3
(1) Počet absolventských miest určuje služobný úrad v systemizácii na kalendárny rok podľa prevádzkových možností; to nevylučuje možnosť určiť ďalšie absolventské miesta v systemizácii aj počas kalendárneho roka.
(2) Absolventské miesto, ktoré nie je obsadené do šiestich mesiacov odo dňa jeho určenia za absolventské miesto, môže služobný úrad určiť v systemizácii ako štátnozamestnanecké miesto, ktoré nie je absolventským miestom; zároveň určí v systemizácii iné štátnozamestnanecké miesto ako absolventské miesto.
(3) To isté štátnozamestnanecké miesto nemožno opätovne určiť za absolventské miesto, ak nie je obsadené do jedného roka odo dňa jeho určenia za absolventské miesto.
§ 4
(1) Minimálny počet štátnozamestnaneckých miest vrátane štátnozamestnaneckých miest vedúcich štátnych zamestnancov a miest iných zamestnancov podľa osobitného predpisu2) v organizačných útvaroch ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
a) so schváleným limitom na rozpočtový rok najmenej 150 zamestnancov je v
1. sekcii 15,
2. odbore 5,
3. kancelárii 4,
4. oddelení 3,
5. inom organizačnom útvare 3, ak nemá podľa organizačného poriadku postavenie sekcie, odboru alebo kancelárie,
b) so schváleným limitom na rozpočtový rok menej ako 150 zamestnancov je v
1. sekcii 12,
2. odbore 4,
3. kancelárii 3,
4. oddelení 3,
5. inom organizačnom útvare 3, ak nemá podľa organizačného poriadku postavenie sekcie alebo odboru.
(2) Minimálny počet miest podľa odseku 1 sa vzťahuje na organizačný útvar, ktorý riadi vedúci štátny zamestnanec, ktorý je štátnym zamestnancom podľa zákona, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(3) Minimálny počet miest podľa odseku 1 sa nevzťahuje na organizačný