dnes je 20.7.2024

Input:

111/2024 Z.z., Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z.

111/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
zo 14. mája 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z.
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 99/2024 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane zmeny obsahu vyhláseného výberového konania“.
2. V § 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o zmene údajov tejto žiadosti“.
3. V § 1 písm. l) sa slová „zrušení štátnozamestnaneckého miesta“ nahrádzajú slovami „zrušení obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta“.
4. V § 1 sa vypúšťa písmeno m).
5. § 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Vyhlásenie výberového konania
(1) Vyhlásenie výberového konania obsahuje
a) druh výberového konania,
b) okruh uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie,
c) názov a sídlo služobného úradu,
d) pracovisko služobného úradu, pod ktoré je zaradené obsadzované štátnozamestnanecké miesto,
e) druh štátnej služby štátneho zamestnanca; ak ide o dočasnú štátnu službu, aj jej typ,
f) obsadzovanú funkciu,
g) označenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho štátneho zamestnanca (ďalej len „vedúci zamestnanec“), ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
h) odbor štátnej služby,
i) kód miesta,
j) zaradenie obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta v organizačnej štruktúre služobného úradu,
k) počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest,
l) najnáročnejšiu činnosť a bližšie určenú najnáročnejšiu činnosť,
m) predpoklady podľa § 38 ods. 1 písm. a) až e) zákona,
n) požiadavky podľa § 38 ods. 2 zákona,
o) údaj o požadovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ak sa podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta vyžaduje na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste ovládanie cudzieho jazyka,
p) údaj o tom, či na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky,
q) údaj o tom, či sa na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, informáciu odkedy sa toto oprávnenie vyžaduje a vyžadovaný stupeň utajenia,
r) údaj o tom, či sa na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste preukazuje bezúhonnosť verejnou listinou podľa § 38 ods. 8 zákona,
s) požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača overované v rámci výberového konania, ktoré sa určili podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta,
t) zoznam požadovaných dokumentov,
u) dátum vyhlásenia výberového konania,
v) termín na podanie žiadosti o zaradenie,
w) adresu na podanie žiadosti o zaradenie v