dnes je 28.9.2023

Input:

112/1946 Sb., Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné

č. 112/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 7. května 1946,
kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 304/1921 Sb. se mění takto:
1. § 1, odst. 1 zní:
(1) Zemský národní výbor, na Slovensku orgán určený Sborem povereníků, (v dalším zabírací úřad), může, pokud není vhodných místností, zabrati k užívání budovy nebo místnosti pro účely veřejné a, pokud to žádá veřejný zájem, i pro účely obytné, a dále pro přesídlení uživatelů budov nebo místností zabraných pro takové účely.
2. § 1, odst. 3 zní:
(3) Ze zabírání jsou vyloučeny:
1. malobytové nájemní domy,
2. jediný trvalý byt vlastníka v rozměru přípustném podle zákona,
3. budovy a místnosti sloužící takovým zařízením, která z důvodů mimořádné léčebné péče nebo ze zvláštních důvodů hospodářských nelze přesídliti.
3. V § 2, odst. 3 se vypouštějí slova v závorce „(§ 1, odst. 3, bod 1.)“.
4. V § 3, odst. 7 se nahrazují slova „k ministerstvu veřejných prací“ slovy „k ministerstvu dopravy, - na Slovensku k povereníctvu dopravy a verejných prác, pokud toto povereníctvo není samo zabíracím úřadem, -“ v § 4, odst. 1 slova „ministerstva veřejných prací“ slovy „ministerstva dopravy, na Slovensku povereníctva dopravy a verejných prác“ a v § 12 slova „ministr veřejných prací“ slovy „ministr dopravy“.
5. V § 4, odst. 9 se nahrazují slova „vrchní zemský soud (súdna tabule)“ slovy „zemský soud (hlavný súd)“.
6. V § 4, odst. 11 se vypouštějí slova „a v Podkarpatské Rusi“.
7. V § 11 se slova „politickým úřadem I. stolice (administrativní policejní vrchností) a tam, kde je státní policejní úřad, tímto úřadem“ nahrazují slovy „okresním národním výborem“.
Čl. II.
Ministr dopravy se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení uveřejnil úplné znění zákona č. 304/1921 Sb., jak vyplývá ze změn, provedených tímto zákonem.
Čl. III.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provede jej ministr dopravy.
 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Stránský v. r.
gen. Hasal v. r.