dnes je 22.2.2024

Input:

112/1961 Sb., Vyhláška Státní plánovací komise o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv, platné do 30.9.1967

č. 112/1961 Zb.
[zrušené č. 92/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
Státní plánovací komise
ze dne 4. října 1961
o určování palivových základen pro spotřebitele pevných, kapalných nebo plynných paliv
Státní plánovací komise v dohodě s ministerstvem paliv a energetiky, s ministerstvem chemického průmyslu a s ostatními zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 1 odst. 2 písm. i) vládního nařízení č. 44/1959 Sb., kterým se stanoví statut Státní plánovací komise, ve znění čl. I č. 1 vládního nařízení č. 2/1961 Sb. (vyhláška č. 5/1961 Sb.) a podle § 6 zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi:
§ 1
Spotřebiči pevných, kapalných nebo plynných paliv, na které se vztahuje tato vyhláška, jsou:
a) tepelná zařízení pro ústřední vytápění (parní a vodní kotle, kalorifery apod.) a průmyslové kotle, ve kterých se spalují pevná, kapalná nebo plynná paliva, jestliže výkon jednotlivého topeniště převyšuje 600 000 kcal/hod.;
b) ostatní zařízení, ve kterých se spalují pevná, kapalná nebo plynná paliva, jestliže výkon jednotlivého topeniště převyšuje u spotřebičů pevných nebo kapalných paliv 300 000 kcal/hod. a u spotřebičů plynných paliv 50 000 kcal/hod.;
c) zařízení, ve kterých se pevná, kapalná nebo plynná paliva zpracovávají jako surovina.
§ 2
(1) Pro každý nově budovaný nebo rekonstruovaný spotřebič pevného, kapalného nebo plynného paliva, u kterého po dokončení výstavby nebo rekonstrukce bude splněna některá z podmínek uvedených v § 1, musí být určena palivová základna.
(2) Určením palivové základny se rozumí stanovení množství, druhu a u pevných paliv též jakosti (tj. revíru, třídění a kalorické hodnoty) paliva, které bude ve spotřebiči spalováno nebo zpracováváno.
(3) Palivová základna se určí
a) pro spotřebiče, na jejichž výstavbu nebo rekonstrukci se vypracovává investiční úkol, před schválením tohoto úkolu,
b) pro ostatní spotřebiče před jejich objednáním.
§ 3
(1) Palivovou základnu určí Státní plánovací komise na návrh příslušného orgánu (odstavec 3), jestliže
a) roční spotřeba paliva ve spotřebičích, pro které se má určit palivová základna, převýší u pevných paliv v hnědém uhlí a lignitu 20 000 tun měrného paliva, u kapalných paliv 3000 tun měrného paliva a u plynných paliv 7 000 000 m3 svítiplynu či koksárenského plynu nebo 2000 000 m3 zemního plynu nebo jestliže
b) ve spotřebičích bude spalováno nebo zpracováváno černé uhlí nebo koks.
(2) V ostatních případech určí palivovou základnu ministr paliv a energetiky, jde-li o paliva pevná nebo plynná, nebo ministr chemického průmyslu, jde-li o paliva kapalná, na návrh příslušného orgánu (odstavec 3) a v dohodě s ním.
(3) Návrh na určení palivové základny podává ministr nebo vedoucí ústředního orgánu, do jehož oboru působnosti náleží organizace, ve které bude výstavba nebo rekonstrukce spotřebiče uskutečněna, popřípadě řada příslušného krajského národního výboru, jde-li o organizaci v úseku řízeném národními výbory, anebo příslušný ústřední svaz družstev, jde-li o lidové družstvo nebo jinou družstevní organizaci.
§ 4
Návrh na určení palivové základny musí obsahovat: