dnes je 20.7.2024

Input:

112/2024 Z.z., Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky o údajoch poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby a o používateľskom účte

112/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
zo 14. mája 2024,
o údajoch poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby a o používateľskom účte
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) podľa § 22 zákona č. 99/2024 Z. z. o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) podrobnosti o rozsahu osobných údajov poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby (ďalej len „centrálny informačný systém“),
b) rozsah iných údajov poskytovaných do centrálneho informačného systému,
c) podrobnosti o používateľskom účte,
d) použitie, správu a obsah používateľského účtu.
§ 2
Verejný portál
Uchádzač o štátnu službu (ďalej len „uchádzač“), štátny zamestnanec, bývalý štátny zamestnanec,1) absolvent2) a verejnosť (ďalej len „používateľ verejného portálu“) môže poskytovať údaje do verejného portálu podľa prílohy č. 1.
§ 3
Modul služobných úradov
Úrad vlády poskytuje údaje do modulu služobných úradov podľa prílohy č. 2 štrnásteho bodu. Služobný úrad poskytuje údaje do modulu služobných úradov podľa prílohy č. 2 prvého až tretieho bodu a piateho až trinásteho bodu; služobný úrad s charakteristikou platových tried podľa osobitného predpisu3) poskytuje údaje aj podľa prílohy č. 2 štvrtého bodu.
§ 4
Modul obsadzovania miest
(1) Služobný úrad poskytuje údaje do registra výberových konaní podľa prílohy č. 3 časti A prvého bodu a tretieho až piateho bodu; to sa nevzťahuje na služobný úrad, ktorým je Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajská prokuratúra, Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Špecializovaný trestný súd, krajský súd, okresný súd, mestský súd, správny súd a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ak ide o údaje týkajúce sa zastupiteľských úradov. Uchádzač môže poskytovať údaje do registra výberových konaní podľa prílohy č. 3 časti A druhého bodu.
(2) Služobný úrad môže poskytovať údaje do registra žiadostí o prijatie na štátnozamestnanecké miesto podľa prílohy č. 3 časti B druhého bodu. Občan, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, a štátny zamestnanec môže poskytovať údaje do registra žiadostí o prijatie na štátnozamestnanecké miesto podľa prílohy č. 3 časti B prvého bodu.
(3) Služobný úrad poskytuje údaje do registra žiadostí o overenie bezúhonnosti podľa prílohy č. 3 časti C; to sa nevzťahuje na služobný úrad, ktorým je Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a krajská prokuratúra.
§ 5
Modul kvalifikovaných uchádzačov
(1) Služobný úrad môže poskytovať údaje do registra bývalých štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 4 časti A druhého bodu a tretieho bodu; to sa nevzťahuje na služobný úrad, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ak ide o údaje týkajúce sa