dnes je 20.7.2024

Input:

114/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu

114/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 20. mája 2024,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 362/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu sa mení takto:
1. V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Kontrolná známka je určená na označovanie spotrebiteľského balenia liehu1a má rozmery v milimetroch 16 x 55, 16 x 90, 16 x 150 alebo 16 x 210.“.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2024.
 
Ladislav Kamenický v. r.