dnes je 19.4.2024

Input:

115/1947 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově

č. 115/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 12. června 1947,
jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 se poslední věta nahrazuje tímto ustanovením:
„Obnova se provádí:
a) novostavbou, přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou;
b) přístavbou (nástavbou), je-li to v souhlase s platným a vyhovujícím upravovacím plánem, anebo, není-li takového plánu, je-li to odůvodněno důležitým veřejným zájmem, zejména též účelností a hospodárností stavby nebo požadavkem dobrého vzhledu;
c) jinou stavební činností jen, děje-li se tak zároveň s přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou nebo přístavbou poškozeného objektu nebo - jde-li o činnost samostatnou - odstraňuje-li se jí škoda nákladem větším než 250 000 ,- Kčs, u zemědělských usedlostí a rodinných domků a domů obecně prospěšných stavebních družstev škoda nákladem větším než 50 000,- Kčs.
d) přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou nebo přístavbou (nástavbou) objektu, který nebyl poškozen v souvislosti s válečnými událostmi nebo s nepřátelskou okupací a který náleží vlastníku, jehož jiný objekt byl takto poškozen nebo zničen a nemá býti obnoven na svém původním místě, ale jen za předpokladu, že i v tomto případě budou získány potřebné bytové nebo hospodářské jednotky.“
2. V § 1, odst. 2 se v první větě škrtají slova „a aby při tom byl původní stav vždy co nejvíce zlepšen v jednotlivostech i v celku“.
3. Ustanovení § 2, odst. 2, prvé věty zní takto:
„Zemské komise - na Slovensku okresní komise - se zpravidla skládají ze čtyř členů, a to ze tří odborníků technických a jednoho právního; počet jejich členů může však býti snížen až na dva, při čemž jeden z členů musí býti vždy právník.“
4. V § 3, odst. 1, prvá věta, se vsunují před slovo „zmocněnce“ slova „podle možnosti“.
5. V § 3, odst. 3, se na konci prvé věty škrtá tečka a připojují slova „a zemského národního výboru - na Slovensku státního stavebního úřadu“; v druhé větě nahrazují se slova „zemského národní výboru“ slovy „okresního národního výboru“, ve třetí větě slova „zemský národní výbor“ slovy „okresní národní výbor“ a ve čtvrté větě slova „zemského národního výboru“ slovy „okresního národního výboru“.
6. V § 3 se vsunují za odstavec 4 nové odstavce 5 a 6 tohoto znění:
„(5) Není-li ustanoven zmocněnec pro obnovu, vykonává jeho činnost okresní národní výbor, na Slovensku státní stavební úřad.
(6) Pro souvislá těžce poškozená území, jež určí vláda podle § 1, odst. 2 a v nichž je značnější počet zničených nebo poškozených zemědělských usedlostí a rodinných domků o jednom nebo o dvou bytech, v nichž v jednom trvale bydlí vlastník, s výměrou vlastní obytné plochy bytů do 80 m2, případně s malou živnostenskou provozovnou, může ministr techniky (na Slovensku pověřenec techniky) ustanoviti hlavního zmocněnce pro obnovu všech objektů v těchto územích. Působnost hlavního zmocněnce vztahuje se nejméně na obvod správního okresu a platí o