Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

115/2021 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

115/2021 Z. z.
ZÁKON
z 30. marca 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 353/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 47/2021 Z. z. a zákona č. 57/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa za slová „ods. 5“ vkladajú slová „a 6“.
2. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Oznámenie daňovníka o predlžení lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu4aurobené elektronickými prostriedkami podľa osobitného predpisu,2nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie urobené v roku 2021 sa považuje za doručené.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a§ 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 24ja sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „30. júna“.
4. Za § 24m sa vkladá § 24ma, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24ma
Predaj spotrebiteľského balenia cigariet označeného kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „G“ a spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku označeného kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „C“
(1) Ak daňový subjekt predáva, ponúka na predaj alebo skladuje spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa osobitného predpisu40vaa z dôvodu negatívnych následkov pandémie takéto spotrebiteľské balenie nepredá do 31. marca 2021, možno takéto spotrebiteľské balenie predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.
(2) Ak daňový subjekt predáva spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou podľa osobitného predpisu40vba z dôvodu negatívnych následkov pandémie takéto spotrebiteľské balenie nepredá do 30. apríla 2021, možno takéto spotrebiteľské balenie predávať najneskôr do 30. júna 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Daňový subjekt, ktorý nepredal takéto spotrebiteľské balenie do 30. júna 2021, je povinný do 15. júla 2021 oznámiť colnému úradu množstvo takéhoto spotrebiteľského balenia a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o jeho zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady daňového subjektu a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie osobitného predpisu40vcsa nepoužije.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 40va až 40vc znejú:

40va§ 44ab ods. 6
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore