dnes je 20.7.2024

Input:

115/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

115/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. mája 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky č. 542/2005 Z. z., vyhlášky č. 584/2008 Z. z., vyhlášky č. 334/2010 Z. z., vyhlášky č. 445/2013 Z. z., vyhlášky č. 28/2017 Z. z., vyhlášky č. 151/2018 Z. z., vyhlášky č. 295/2020 Z. z., vyhlášky č. 303/2020 Z. z. a vyhlášky č. 214/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 9 sa za slová „intenzívna medicína vykonáva samostatne“ vkladajú slová „podávanie transfúznych liekov a“.
2. V § 4b ods. 4 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
3. V § 4b ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2024.
 
Zuzana Dolinková v. r.