dnes je 29.2.2024

Input:

116/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva

č. 116/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva.
K návrhu vlády ustanovuji:
Čl. I.
§ 1.
Ustanovení § 1, odst. 1 zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a § 2, odst. 1 vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb. se mění a zní:
„Nejnižší příjem (kongrua) duchovenstva kongruálních církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, činného při správě farních úřadů, jakož i jiné veřejné duchovní správě na místech systemisovaných se souhlasem státní správy kultové, stanoví se roční částkou Kčs 15 900,-, která se zvyšuje po každých třech rocích započitatelné služební doby vždy o Kčs 1 728,-, nejvýše však celkem desetkráte.“
§ 2.
Ustanovení § 5, odst. 2 zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a § 201, odst. 2 vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb. se mění a zní:
„Tato dotace, která jest splatná ve čtvrtletních lhůtách předem, má se k souhrnu veškerých kongruových doplňků a odpočivných a zaopatřovacích platů všemu kongruálnímu duchovenstvu ze státní poklady skutečně v předchozím správním roce vyplacených, zmenšenému o vlastní příjmy Náboženské matice, o úhrnnou sumu výchovného, jakož i vdovských a sirotčích zaopatřovacích platů tak, jako počet příslušníků jednotlivých církví a náboženských společností nekongruálních k úhrnnému počtu příslušníků všech církví a náboženských společností kongruálních dohromady, jak se příslušná čísla jeví podle výsledků posledního úředního sčítání lidu.“
Čl. II.
§ 1.
(1) Na místo dosavadního nejnižšího příjmu (kongruy) nastupuje od účinnosti tohoto dekretu nejnižší příjem (kongrua) podle částek určených v tomto dekretu.
(2) Nový doplněk kongruy se vyměří podle stupně (zvýšení), jehož duchovní dosáhl v den účinnosti tohoto dekretu.
(3) Nárok na všeobecný a jednotný drahotní přídavek po případě doplňkový přídavek zaniká dnem, od kterého se ustanovení tohoto dekretu použije na toho kterého duchovního.
§ 2.
Ustanovení o povinnosti duchovních platiti pensijní příspěvek se zrušuje pro duchovní, na které se použije tohoto dekretu.
§ 3.
(1) Dosavadní ustanovení o drahotních přídavcích pro duchovní ve výslužbě a pro pozůstalé po duchovních neplatí pro duchovní, na které se vztahuje tento dekret a kteří vstoupili do výslužby za jeho účinnosti a pro pozůstalé po těchto duchovních, jakož i po takových duchovních, kteří zemřeli v činné duchovní správě za účinnosti tohoto dekretu.
(2) Celkové odpočivné (zaopatřovací) platy nesmějí však býti u duchovních, kteří byli dne 1. srpna 1945 v činné duchovní správě, a u jejich pozůstalých nižší, než které by jim příslušely, kdyby se tento dekret na duchovní