Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

116/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

116/2020 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. mája 2020
o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 104a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „mimoriadna situácia“)
a) sa neuplatňuje právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona,
b) sa neuplatňuje povinnosť obce a vyššieho územného celku poskytnúť pobytovú formu sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 až 39 zákona alebo zabezpečiť poskytovanie tejto sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 až 3 zákona; to neplatí, ak fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pobytovú formu sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 až 39 zákona, spĺňa podmienku podľa § 8 ods. 6 zákona a
1. bezprostredne pred začatím poskytovania tejto sociálnej služby jej bola poskytovaná sociálna služba v zariadení podľa § 104a ods. 4 zákona najmenej po dobu štrnástich dní alebo sa jej poskytovala ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení a absolvovala počas tohto pobytu alebo tejto ústavnej zdravotnej starostlivosti testovanie na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom, alebo
2. vybrala si poskytovateľa sociálnej služby podľa § 104a ods. 3 zákona; prijímateľ sociálnej služby sa najmenej po dobu štrnástich dní umiestni v obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby a absolvuje testovanie na ochorenie COVID-19,
c) sa neuplatňuje povinnosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby podľa § 8 ods. 9 zákona; to neplatí, ak fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pobytovú formu sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 až 39 zákona, spĺňa podmienky podľa písmena b),
d) poskytovateľ pobytovej formy sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 až 39 zákona nemôže prijať do zariadenia fyzickú osobu, ak nie sú splnené podmienky podľa písmena b),
e) lehota podľa § 68 ods. 1 písm. f) a g) a § 68 ods. 2 písm. a) a f) zákona neplynie,
f) sa týždenná pobytová forma sociálnej služby v zariadení poskytuje aj počas soboty, nedele, štátneho sviatku a ďalšieho dňa pracovného pokoja, ak sa prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby nedohodnú na jej prerušení počas obdobia trvania mimoriadnej situácie.
(2) V čase mimoriadnej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia, sa
a) neuplatňuje povinnosť poskytovateľa
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore