dnes je 20.7.2024

Input:

116/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

116/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 24. mája 2024
o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore mužstva sa požaduje najmenej stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v skupine študijných odborov alebo v skupine učebných odborov elektrotechnika, v študijnom odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo v študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií pre vojenské odbornosti
a) A10 - protivzdušná obrana v špecializácii
1. č. 310 - odborník inžinierskej technickej služby protivzdušnej a protiraketovej obrany,
2. č. 311 - odborník na napájacie zariadenia systémov protivzdušnej a protiraketovej obrany,
3. č. 380 - odborník inžinierskej technickej služby pre mobilné protilietadlové raketové komplety,
b) A30 - letecké pozemné informačné systémy,
c) A60 - letecká prevádzková služba v špecializácii
1. č. 443 - odborník na akumulátorové nabíjacie stanice,
2. č. 447 - odborník na spúšťacie zariadenia,
d) A70 - rádiolokačný prieskum v špecializácii
1. č. 664 - odborník inžinierskej a technickej služby rádiolokačného prieskumu,
2. č. 665 - odborník na napájacie zariadenia systémov rádiolokačného prieskumu,
e) C10 - komunikačné a informačné systémy okrem špecializácie č. 464 - odborník na taktické dátové linky,
f) I10 - spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii
1. č. 670 - odborník na elektronický prieskum,
2. č. 680 - odborník na elektronický boj.
(2) V hodnostnom zbore mužstva pre vojenskú odbornosť H10 - vojenské zdravotníctvo sa na výkon funkcie starší zberač ranených, starší zberač ranených - špecialista a zdravotnícky špecialista - vodič požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (ďalej len „odborná spôsobilosť“) v zdravotníckom povolaní1)
a) sestra,
b) pôrodná asistentka,
c) zdravotnícky záchranár,
d) praktická sestra - asistent,
e) sanitár alebo
f) masér.
§ 2
(1) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa požaduje najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore v skupine študijných odborov
a) elektrotechnika alebo v študijných odboroch elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo technik informačných a telekomunikačných technológií pre vojenské odbornosti
1. A10 - protivzdušná obrana v špecializácii
1a. č. 310 - odborník inžinierskej technickej služby protivzdušnej a protiraketovej obrany,
1b. č. 311 - odborník na napájacie zariadenia