dnes je 2.12.2023

Input:

117/1967 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb.

č. 117/1967 Zb.
[zrušené nepriamo č. 194/1994 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 2. prosince 1967,
jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb.
Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy, s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 144 zákona č. 1203/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 141/1965 Sb. a č. 116/1967 Sb. (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 odst. 1 písm. a) zní:
„a) základní odměny, včetně odměn poskytovaných družstevníku podílem na produkci zemědělských plodin, které dosáhl; výše těchto odměn se určí podle nákupních cen plodin,1
2. § 11 včetně nadpisu zní:
„Nemocenské a podpora při ošetřování člena rodiny
§ 11
Nastala-li v kalendářním roku nová pracovní neschopnost dříve, než uplynulo šest kalendářních měsíců od skončení předchozí pracovní neschopnosti, stanoví se nemocenské z téže průměrné denní pracovní odměny, z jaké bylo ustanoveno při předchozí pracovní neschopnosti. Jestliže však člen družstva přestoupil před vznikem nové pracovní neschopnosti do jiného družstva nebo jestliže měl v této době neomluvenou přestávku v pracovní činnosti, určí se průměrná denní pracovní odměna způsobem stanoveným v § 2 a 3.“.
3. V § 12 se zrušuje odstavec 1 a dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
4. Za § 15 b) se vkládá nové ustanovení § 15 c), které včetně odkazu zní:
„K § 17 zákona
§ 15 c)
Pohřebné
Pohřebné se poskytuje též, zemřel-li rodinný příslušník družstevníka v době, po kterou družstevník koná službu v ozbrojených silách s výjimkou této služby z povolání.“
5. § 16 a) odst. 4 zní:
„(4) Průměrný pracovní příjem družstevnice se zjišťuje za období a způsobem stanoveným pro zjištění průměrné denní pracovní odměny (§ 2 a 3), nejvýše však z částky 100 Kčs, čítajíc v to i hodnotu naturálií poskytovaných jako součást pracovní odměny.“
6. Za § 18 se vkládá nový § 18 a) tohoto znění:
㤠18 a)
Podpora při narození dítěte se poskytuje též, porodí-li rodinná příslušnice družstevníka v době, po kterou družstevník koná službu v ozbrojených silách s výjimkou této služby z povolání.“
7. § 24 odst. 1 písm. a) zní:
„a) základní odměny, včetně odměn poskytovaných družstevníku podílem na produkci zemědělských plodin, které dosáhl; výše těchto odměn se určí podle nákupních cen plodin,“
8. § 40 odst. 4 zní:
„(4) Vstup do družstva se považuje za bezprostřední, jestliže se pracovník stal jeho členem do tří měsíců od skončení zaměstnání; navazuje-li nepřerušeně náhradní doba (§ 40 odst. 1 zák.) na dobu skončeného zaměstnání, počíná se tříměsíční lhůta od skončení této náhradní doby. Za bezprostřední vstup do