dnes je 9.12.2023

Input:

119/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú.l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú.l.

č. 119/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 3. srpna 1960,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú. l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú. l.
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě, a podle § 8 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 20 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby:
Čl. I
§ 5 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 245/1953 Ú. l., ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú. l., se mění, doplňuje a zní takto:
㤠5
(1) Chmelařství, národní podnik v Žatci, ve spolupráci s Výzkumným ústavem chmelařským v Žatci provede podle množitelského plánu ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství každoročně výběr chmelnic s šlechtěnými a krajovými odrůdami. Na základě výběru pořídí Chmelařství, národní podnik v Žatci, seznam (přihlášku) chmelnic s přesným označením odrůdy a stupně množení, jmen množitelů, míst a s přesným označením vybraných chmelnic evidenčními čísly, jejich výměrou a stářím a odevzdá dva opisy seznamu (přihlášky) postupně nejpozději do 30. června běžného roku Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, pobočce v Žatci. Do seznamu (přihlášky) se nezařadí porosty chmele vysazené v běžném roce, ani chmelnice, které vykazovaly v předchozím roce onemocnění virovou kadeřavostí chmele u vyššího počtu rostlin než 0,5 %.
(2) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, pobočka v Žatci, provede podle seznamu (odstavec 1) ve všech vybraných elitních, šlechtěných a krajových chmelnicích přehlídku, přičemž vyznačí zejména nemocné keře. O přehlídce pořídí zápis, jeho jedno vyhotovení odevzdá ihned po přehlídce množiteli, jedno vyhotovení předá postupně, nejpozději do 31. srpna běžného roku Chmelařství, národnímu podniku v Žatci, a jedno vyhotovení si ponechá. Nemocné keře i nemocné letorosty vyznačené přehližitelem jsou množitelé povinni odstranit do 30. září běžného roku a uschovat je do konce běžného roku pro kontrolní orgán Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, pobočky v Žatci. Zjistí-li kontrolní orgán Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, pobočky v Žatci, že do stanovené lhůty nebyly odstraněny nemocné keře, popřípadě letorosty z chmelnic, které na základě výsledku první přehlídky mohly být uznány, předá jejich seznam se jmény množitelů příslušnému orgánu okresního národního výboru, který uloží množitelům bezpodmínečné splnění opatření stanovených při přehlídce.
(3) Chmelařství, národní podnik v Žatci, oznámí do 15. září běžného roku Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, pobočce v Žatci, přesný seznam chmelnic, které jsou určeny k podzimní výrobě a dodávce chmelové sádě. Ústřední kontrolní a zkušební