dnes je 8.12.2023

Input:

12/1962 Sb., Usnesení vlády, kterým se stanoví zásady pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu, platné do 8.7.1968

č. 12/1962 Zb.
[zrušené č. 80/1968 Zb.]
USNESENÍ VLÁDY
ze dne 17. ledna 1962,
kterým se stanoví zásady pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu
Vláda na základě usnesení ústředního výboru Komunistické strany Československa stanoví tyto zásady pro rozmísťování mládeže a přijímání k dalšímu studiu:
Základní otázkou budování vyspělé socialistické společnosti a postupného přechodu ke komunismu je vybudování mohutné materiálně technické základny, spočívající na rychlém a všestranném rozvoji výrobních sil. Takovýto růst výrobních sil bude umožněn dalším rozvojem vědy a jejím využitím v průmyslové i zemědělské výrobě, důsledným zaváděním nové techniky, rozvojem automatizace, komplexní mechanizace, chemizace a elektrifikace celého národního hospodářství.
Lidská činnost v oblasti materiální výroby bude stále více činností tvůrčí, spojenou s vědou a technikou. Materiálně technická základna komunismu vytvoří podmínky pro postupné překonávání podstatných rozdílů mezi fyzickou a duševní prací, mezi městem a vesnicí.
Tyto hluboké změny ve výrobním procesu kladou zvýšené nároky na přípravu vědeckých, technických a ostatních kádrů s organizátorskými schopnostmi. K dosažení nové produktivity práce, mnohonásobně vyšší než je produktivita dnešní, potřebujeme i nové lidi s takovou úrovní vzdělání a takovou morální i odbornou přípravou, aby dovedli novou techniku komunismu vytvářet a nejplněji využívat.
Vyšší požadavky na výchovu všestranně vzdělaných, duševně a fyzicky vyspělých lidí vyplývají rovněž z úkolů dalšího upevňování socialistických společenských vztahů, ze zvyšování účasti pracujících na řízení výroby a veřejného života. Příprava pracujících pro život ve vyspělé socialistické a komunistické společnosti nebývale zvyšuje nároky na politickou a morální výchovu na úroveň všeobecného i odborného vzdělání mládeže i dospělých. Vzdělání a studium přestalo být výsadou a soukromou záležitostí, ale stalo se objektivní masovou potřebou a nutnou součástí zvyšování životní úrovně všech pracujících.
Z těchto zásad vycházel XI. sjezd Komunistické strany Československa, když vytyčil úkol těsněji spojit školu se životem a s výrobou a změnit obsah výchovy a vzdělání tak, aby škola vychovávala všestranně vzdělané lidi, morálně i fyzicky připravené k uvědomělému budování budoucí komunistické společnosti. Celý náš školský systém byl uzpůsoben tak, aby si každý mladý člověk mohl zvolit cestu, která odpovídá jeho sklonům a nadání a je přitom v souladu s potřebami našeho národního hospodářství. Realizace vysoce demokratického požadavku XI. sjezdu Komunistické strany Československa - poskytnout do roku 1970 převážné většině mládeže úplné středoškolské vzdělání - znamená, že se toto vzdělání dostane každému absolventu základní školy, který pro ně bude mít předpoklady. Středoškolské vzdělání se bude uskutečňovat třemi proudy, a to absolvováním střední školy pro pracující nebo studiem na střední všeobecné vzdělávací škole nebo studiem na střední odborné škole. Pro vysokoškolské studium budou získáváni a přijímáni schopní uchazeči v počtu