dnes je 21.4.2024

Input:

12/1966 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory

č. 12/1966 Zb.
[zrušené nepriamo č. 128/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 12. února 1966
o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory
Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě:
Článek I
Ustanovení § 2 až 5 vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory, se ruší a nahrazují tímto zněním:
㤠2
Plány přepravy se sestavují jako plány pětileté a roční, a to podle předpisů o plánování.
§ 3
(1) Organizace veřejné dopravy a provozovatelé plánované závodové dopravy1*jsou povinni hlásit krajskému dopravnímu středisku k sestavení měsíčního přehledu:
a) organizace veřejné dopravy (podniky za své závody) zejména objemy přeprav, na které jsou v příslušném měsíci uzavřeny hospodářské smlouvy,2*a objemy dalších zajišťovaných přeprav, na něž nebyly hospodářské smlouvy uzavřeny. Obsah hlášení stanoví krajské dopravní středisko pro projednání s příslušnou organizací veřejné dopravy,
b) provozovatelé plánované závodové dopravy objemy a druhy přeprav, které zajišťují v příslušném měsíci vlastní závodovou dopravou. Obsah hlášení ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány.3*Hlášení se předkládá podle základních plánujících jednotek organizace, a to té pobočce krajského dopravního střediska, v jejímž obvodu má být přeprava započata.
(2) Organizace jsou povinny předložit hlášení podle odstavce 1 nejpozději pátého dne před počátkem měsíce, jehož se hlášení týká. Na vyzvání krajského dopravního střediska jsou organizace povinny umožnit nahlédnutí do podkladů hlášení a poskytnout další informace a vysvětlení o potřebě přeprav a jejich zajištění, zejména o průběhu uzavírání hospodářských smluv v silniční nákladní dopravě, o sjednávání dílčích specifikací těchto smluv a o plnění smluvních závazků.
(3) V odůvodněných případech může krajské dopravní středisko zjednodušit obsah hlášení stanovený podle odstavce 1 písm. b) a výjimečně provozovatele závodové dopravy této povinnosti i zprostit.“.
Článek II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1966.
 
Náměstek ministra:
inž. Tichý v. r.
 

Poznámky pod čiarou