Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

12/2019 F.s., Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR

12/2019 F.s.
METODICKÉ USMERNENIE
sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR
č. MF/006095/2019-1411
k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
1. ÚVOD
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) vydáva toto metodické usmernenie podľa § 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“) s cieľom upraviť overovanie verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR (ďalej „overovanie verejného obstarávania“). Metodické usmernenie je vypracované v nadväznosti na Postupy pre výkon vládneho auditu v platnom znení (ďalej len „Postupy“), Metodické usmernenie k Postupom pre výkon vládneho auditu (vlastných zdrojov SR) (ďalej len „MU k výkonu VLA VZ“) a Metodické usmernenie k výkonu vnútorného auditu (ďalej len „MU k výkonu VNA“) zverejnené vo Finančnom spravodajcovi MF SR, rok 2019, príspevok č. 7.
Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), ktorý podľa § 147 písm. b) a h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania a metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. ÚVO na svojom webovom sídle zverejňuje okrem iného výkladové stanoviská, ktoré predstavujú aplikáciu zákona o VO na účely vytvárania jednotného právneho názoru ÚVO.
Tam, kde sa v tomto metodickom usmernení používa pojem „audit“, myslí sa tým vládny audit a vnútorný audit. Pojmy týkajúce sa verejného obstarávania sa vykladajú v súlade s definíciami pojmov uvedených v zákone o VO, pokiaľ nie je v tomto metodickom usmernení uvedené inak.
2. LEGISLATÍVA A OSTATNÉ DOKUMENTY
a) zákon č. 357/2015 Z. z.,
b) zákon o VO,
c) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“),
d) zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“),
e) zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“),
f) zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“),
g) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
h) metodické usmernenia ÚVO uverejnené na webovom sídle www.uvo.gov.sk,
i) Metodika
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore