dnes je 9.12.2023

Input:

120/1965 Sb., Vyhláška, kterou se vydávají Směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci, evidenci a kontrolu kolektivních smluv v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, platné do 28.1.1967

č. 120/1965 Zb.
[zrušené č. 3/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA,
kterou se vydávají
SMĚRNICE ÚSTŘEDNÍ RADY ODBORŮ
pro uzavírání, registraci, evidenci a kontrolu kolektivních smluv v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
Schváleno předsednictvem ÚRO dne 15. 9. 1965 a projednáno v plenárním schůzi vlády ČSSR dne 8. 10. 1965.
Postupně zavádění nové soustavy plánovitého řízení národního hospodářství staví Revoluční odborové hnutí před nové náročné úkoly v dalším rozvoji naší ekonomiky. Nová soustava vytváří předpoklady pro účinnější zabezpečení souladu společenských a individuálních zájmů. To se projevuje v tom, že prostředky podniků na krytí potřeb, zejména na odměňování, budou závislé na plnění hospodářských úkolů i uspokojování celospolečenských potřeb. Je proto nutné věnovat mnohem větší pozornost přípravě a přijímání opatření, která v hospodářské činnosti podniků a závodů zajišťují celospolečenské zájmy, opatření v oblasti odměňování a všestranné péče o zlepšování podmínek pro bezpečnost a hygienu práce a kulturní potřeby pracujících.
Z těchto hledisek se v nové soustavě významně posiluje úloha kolektivní smlouvy jako dvoustranného aktu, ve kterém se projevuje nedílná jednota a vzájemná podmíněnost zájmů kolektivu a zájmů celospolečenských. Kolektivní smlouva má vyjadřovat úlohu odborové organizace a plně zabezpečovat programované cíle odborů. Musí napomáhat v prohlubování účasti pracujících na řízení a upevňování vztahu soudružská spolupráce a zvyšovat odpovědnost vedoucích pracovníků i ostatních pracujících za splnění hospodářských úkolů podniků a závodů při zachování zásad bezpečnosti a hygieny práce a úkolů v péči o pracující jako nedílné součásti jejich povinnosti vůči společnosti. Kolektivní smlouva obsahem odráží specifické podmínky jednotlivých oborů, podniků a závodů a je zároveň důležitým nástrojem usměrňování mzdového vývoje.
Předsednictvo Ústřední rady odborů po projednání ve vládě proto podle § 21 zákoníku práce pro uzavírání, registraci, evidenci a kontrolu kolektivních smluv v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství stanoví:
I. Uzavírání kolektivních smluv
Kolektivní smlouvy jsou uzavírány ve všech hospodářských organizacích v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě, obchodě a místním hospodářství na úrovni trustů podniků, oborových podniků, jim podřízených podniků a závodů, případně odloučených provozů, jakož i podniků řízených národními výbory. V závodech a odloučených provozech se uzavírají kolektivní smlouvy je-li to účelné, s přihlédnutím k soustavě vnitropodnikového řízení. Kolektivní smlouvy, jejich změny a doplňky se sjednávají písemně.
Kolektivní smlouvy mohou se podle potřeby uzavírat také v rozpočtových i zvláštních rozpočtových organizacích, které z části vykonávají obdobnou činnost jako hospodářské organizace.
V organizacích, v nichž zatím nedojde k uplatnění zásad nové soustavy plánovitého řízení, budou kolektivní smlouvy uzavírány podle dosavadních zásad s přihlédnutím k nově se