dnes je 25.2.2024

Input:

120/1969 Zb., Vyhláška Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu

120/1969 Zb.
[zrušené nepriamo č. 375/1999 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Slovenského cenového úradu
z 9. októbra 1969,
ktorou sa mení vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
Slovenský cenový úrad ustanovuje podľa § 17 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov:
Čl.1
Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu sa mení a dopĺňa takto:
Paragraf 9 ods. 3 posledná veta znie:
Rovnako sa môže znížiť úhrada za užívanie bytov jednotných roľníckych družstiev, štátnych majetkov a lesných závodov, ako aj bytov učiteľov v školských budovách v obciach, ktoré nemajú viac ako 5000 obyvateľov a nie sú sídlom okresného národného výboru.
Čl.2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1969.
 
Prvý námestník predsedu:
Dr. Orolín v. r.