dnes je 20.7.2024

Input:

120/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

120/2024 Z. z.
ZÁKON
zo 14. mája 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 220/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 304/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 533/2021 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 551/2021 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 517/2022 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 4 písmeno v) znie:
„v) vedie register výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potravín na osobitné výživové účely9a register minerálnych vôd a pramenitých vôd,“.
2. V § 5 ods. 4 písm. an) sa vypúšťajú slová „a nových potravín“.
3. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Do vymenovania regionálneho hygienika podľa predchádzajúcej vety, hlavný hygienik môže obsadiť miesto regionálneho hygienika s predchádzajúcim súhlasom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, najdlhšie však na šesť mesiacov.“.
4. V § 13 ods. 4 písmeno i) znie:
„i) rozhoduje o návrhoch na činnosti na pracovisku spojené s expozíciou pri výrobe, spracovaní, manipulácii, skladovaní, preprave a zneškodňovaní
1. látok alebo zmesí, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu,17aalebo látok, zmesí alebo pracovných procesov s rizikom chemickej karcinogenity uvedených v osobitnom predpise alebo látok alebo zmesí uvoľňovaných v pracovných procesoch, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise (ďalej len „karcinogénny faktor“),
2. látok alebo zmesí, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako mutagén zárodočných buniek kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu17a(ďalej len „mutagénny faktor“),
3. látok alebo zmesí, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako reprodukčne toxická látka kategórie 1A alebo kategórie 1B