dnes je 2.12.2023

Input:

122/1967 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, platné do 31.12.1973

č. 122/1967 Zb.
[zrušené č. 171/1973 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 13. prosince 1967
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 3 a 4, § 6 a 7, § 12 odst. 3, § 18 a 19 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu:
Čl. I
Článek 13 odst. 3 vyhlášky č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu se mění takto:
(3) Nedotčeny zůstávají zvláštní úpravy daně z obratu vydané s účinností od 1. ledna 1968.1)
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.2)
 
První náměstek ministra:
Ing. Lér CSc. v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Výnos č. j. 152/29.030/67 Zvláštní úprava pro průmyslová odvětví, zemědělství a dopravu Výnos č. j. 152/29.031/67 Zvláštní úprava pro neprůmyslová odvětví Výnos č. j. 152/29.032/67 Zvláštní úprava pro organizace ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra.
2Tímto dnem nabývá účinnosti také nový sazebník daně z obratu č. j. 152/45.000/67. V důsledku toho neplatí poznámka pod čarou u čl. 4 vyhlášky č. 95/67 Sb.