Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

122/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly

122/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 25. apríla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. h) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) označenia pracoviska emisnej kontroly podľa § 28 a označenia pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením podľa § 31.“.
2. V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) oprávnenej osobe emisnej kontroly v rozsahu vykonaných emisných kontrol oprávnenou osobou emisnej kontroly; údaje podľa odseku 1 sa poskytujú len počas platnosti emisnej kontroly,“.
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8§ 16 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4. V § 17 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „Certifikát“ nahrádza slovami „Prvá strana certifikátu“.
5. V § 17 ods. 3 sa za slovo „Vzor“ vkladajú slová „prvej strany“.
6. § 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ďalšie strany certifikátu o kalibrácii obsahujú
a) meracie rozsahy kalibrovaných veličín kalibrovaného zariadenia,
b) výsledky merania pri kalibrácii vrátane neistôt merania,
c) lehotu platnosti nadväznosti použitého kalibračného zariadenia.“.
7. § 18 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) zoznam fyzických osôb vykonávajúcich kalibráciu a preukázanie ich vyškolenia v oblasti kalibrácie zariadení.“.
8. V § 22 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa § 168 ods. 6 zákona,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
9. V § 23 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a musí byť výrazne farebne vyznačený na podlahe“.
10. V § 26 ods. 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p) čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa § 168 ods. 6 zákona,“.

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno q).
11. V § 38 ods. 4 sa slová „25 minút“ nahrádzajú slovami „35 minút“.
12. V § 38 ods. 6 písmená a) a b) znejú:
„a) „vyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla celkovú úspešnosť aspoň 90 % správnych odpovedí, pričom v každom type testu podľa odseku 3 dosiahla úspešnosť aspoň 80 % správnych odpovedí,
b) „nevyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla celkovú úspešnosť menej ako 90 % správnych odpovedí alebo v akomkoľvek type testu podľa odseku 3 dosiahla úspešnosť menej ako 80 % správnych odpovedí.“.
13. V § 42 odsek 2 znie:
„(2) Písomný test pozostáva zo 100 otázok, a to
a) 17 otázok
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore