dnes je 22.6.2024

Input:

123/1946 Sb., Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti

č. 123/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 16. května 1946,
kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
V § 3 dekretu č. 138/1945 Sb. se připojují na konci tyto věty:
„U činů, o nichž okresní národní výbor nabude vědomosti ze spisů, jež jsou v den 26. května 1946 u soudu (mimořádného lidového soudu), veřejného žalobce, správního úřadu (orgánu) a budou mu odstoupeny teprve po tomto dnu, počíná se promlčecí lhůta dnem, kdy tyto spisy dojdou příslušnému okresnímu národnímu výboru. Trestní řízení musí však býti zahájeno před skončením účinnosti zákona ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 22 Sb.; skončí-li tato účinnost před 31. prosincem 1946, nejdéle do tohoto dne.“
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 26. května 1946 a platí jen v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr vnitra.
 
Dr. Beneš v.r.
Fierlinger v.r.
Nosek v.r.