dnes je 20.7.2024

Input:

123/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

123/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 2. mája 2024,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 1 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 533/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z., vyhlášky č. 283/2016 Z. z., vyhlášky č. 91/2018 Z. z. a vyhlášky č. 220/2019 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 1 písmeno K. znie:
 
„Karcinogénne faktory, mutagénne faktory alebo reprodukčne toxické faktory 8
Kategória
Charakteristika prác
1.
a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom neprekračuje 0,3-násobok priemerného najvyššie prípustného expozičného limitu pre daný karcinogénny faktor, mutagénny faktor alebo reprodukčne toxický faktor.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika identifikovali sporadicky vykonávanú prácu s karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri zabezpečení úplnej bariérovej ochrany pred expozíciou a súvisiacim zdravotným rizikom z expozície.
c) Neurčuje sa pre karcinogénne faktory, mutagénne faktory alebo reprodukčne toxické faktory, ktoré sú klasifikované ako senzibilizujúce.
2.
a) Práce, pri ktorých je expozícia karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom vyššia ako 0,3-násobok priemerného najvyššie prípustného expozičného limitu pre daný karcinogénny faktor, mutagénny faktor alebo reprodukčne toxický faktor, ale neprekračuje priemerný najvyššie prípustný expozičný limit.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia karcinogénnych faktorov, mutagénnych faktorov alebo reprodukčne toxických faktorov.