dnes je 20.7.2024

Input:

124/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia č. 17908/2024/OCL/46393 z 27. mája 2024, ktorým sa dopĺňa letecký predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu vydaný úpravou č. 3/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. januára 2008 v platnom znení

124/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2023 Z. z.

vydalo rozhodnutie č. 17908/2024/OCL/46393 z 27. mája 2024, ktorým sa dopĺňa letecký predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu vydaný úpravou č. 3/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. januára 2008 v platnom znení.
Rozhodnutie č. 17908/2024/OCL/46393 nadobúda účinnosť 5. júna 2024.
Rozhodnutie č. 17908/2024/OCL/46393 je uverejnené v rezortnej zbierke Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva dopravy Slovenskej republiky www.mindop.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky.