dnes je 16.4.2024

Input:

127/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věci o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B

č. 127/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. října 1965
o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B
Dne 17. prosince 1963 byly na XVIII. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů přijaty rezoluce 1991/XVIII A a B, které obsahují text změn článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů.
S uvedenými změnami článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů vyslovilo Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlas dne 22. prosince 1964 a president republiky souhlas dne 22. prosince 1964 a president republiky je ratifikoval dne 23. prosince 1964. Ratifikační listina Československé socialistické republiky k uvedeným změnám Charty Organizace spojených národů byla odevzdána generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů dne 19. ledna 1965. Změny vstoupily v platnost dne 31. srpna 1965.
Články 23 a 27 Charty Organizace spojených národů byly podle přijatých změn upraveny takto:
a) V článku 23, odst. 1 je slovo „jedenácti“ v první větě nahrazeno slovem „patnácti“ a slovo „šest“ v třetí větě slovem „deset“;
b) v článku 23 odst. 2 je druhá věta přeformulována takto: „Při první volbě nestálých členů po zvýšení počtu členů Rady bezpečnosti z jedenácti na patnáct budou dva ze čtyř dalších členů zvoleni na dobu jednoho roku“;
c) v článku 27, odst. 2 slovo „sedmi“ je nahrazeno slovem „devíti“.
Článek 61 podle přijatých změn zní takto:
1. Hospodářská a sociální rada se skládá z 27 členů Organizace spojených národů zvolených Valným shromážděním.
2. S výhradou ustanovení odst. 3 volí se každý rok devět členů Hospodářské a sociální rady na dobu tří let. Vystupujícího člena lze ihned volit znovu.
3. Při první volbě po zvýšení počtu členů Hospodářské a sociální rady z osmnácti na dvacet sedm bude zvoleno k členům, voleným na místo šesti členů, jejichž funkční období uplyne koncem tohoto roku, devět členů. Funkční období tří členů z devíti dalších členů takto zvolených uplyne po jednom roce a tří jiných členů po dvou letech podle rozhodnutí Valného shromáždění.
4. Každý člen Hospodářské a sociální rady má v Radě jednoho zástupce.
 
David v. r.