dnes je 28.5.2024

Input:

128/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československé aerolinie, národní podnik", platné do 31.7.1952

č. 128/1949 Zb.
[zrušené č. 34/1952 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. května 1949,
jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku Československé areolinie, národní podnik“.
Vláda republiky československé nařizuje podle § 25 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 311 Sb., o národních dopravních podnicích:
Oddíl I .
Všeobecné ustanovení.
§ 1.
Firma a sídlo podniku.
(1) Firma podniku zní „Československé aerolinie, národní podnik“.
(2) Sídlem podniku je Praha. Podnik je oprávněn zřizovati odštěpné (pobočné) závody v tuzemsku i cizině.
§ 2.
Znamenání podniku. Vyhlášky.
(1) Firma podniku se znamená tak, že k vytištěnému nebo kýmkoli napsanému jejímu znění připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel podniku nebo vedoucí úředník ho zastupující (§ 27).
(2) Sdělení určená uživatelům služeb podniku uveřejňuje podnik, pokud zvláštními předpisy není stanoveno jinak, způsobem, který určí ministerstvo dopravy vyhláškou v Úředním listě republiky Československé.
§ 3.
Předmět podnikání.
(1) Podnik provozuje leteckou dopravu osob a věcí na území Československé republiky i mimo ně.
(2) Podnik vykonává nebo obstarává samostatně všechny práce a pomocné úkony, jež slouží předmětu jeho podnikání nebo vybudování a udržování jeho zařízení včetně zkušebních nebo řemeslných prací všeho druhu, avšak kromě rozvojových investic, a podle potřeby zřizuje a provozuje k tomu účelu zvláštní pomocné závody, zejména
a) dílny, zkušebny a správkárny pro veškeré opravy, ošetřování, udržování a revise vlastních i cizích letedel, t.j. draků, letecký motorů, vrtulí, příslušenství letadlového i motorového, palubních i pozemních radioelektrických přístrojů, jakož i pro výrobu nebo opravu některých jejich součástí.
b) dílny pro veškeré opravy motorových vozidel podniku, jakož i pro výrobu a opravu některých jejich součástí.
(3) Jako vedlejší provozuje podnik činnosti, usnadňující jeho podnikání nebo sloužící přepravcům a cestujícím nebo péči o vlastní zaměstnance, i kdyby jinak k nim bylo třeba zvláštního živnostenského oprávnění, a to s výjimkou činnosti uvedených dále pod č. 1, písm. e) a č. 7 toliko v letadlech, na letištích, na jiných provozních pozemcích nebo v provozních budovách podniku, při čemž zejména
1. zřizuje a provozuje
a) živnosti hostinské a výčepnické (§ 16 živnostenského řádu a § 23 živnostenského zákona),
b) živnosti obchodní pro prodej cestovních potřeb, upomínkových předmětů, jídel a nápojů všeho druhu a ovoce,
c) šatny, úschovny zavazadel a nosičskou službu,
d) biografy,
e) informační a jiné kanceláře, sledující získání přepravy, včetně tarifních zpravodajen, prodejen letenek a odbavoven zavazadel a zásilek;
2. zprostředkuje pojištění cestujících, zavazadel a zboží, celní odbavení zboží a obstarává i jiné v letecké dopravě obvyklé celní úkony v tuzemsku i v zahraničí;
3. obstarává dopravu osob a zboží z letiště nebo z místa přistání na místo určení na naopak;
4. opatřuje zásoby materiálu a pohonných látek pro vlastní potřebu a pro potřebu cizích leteckých podniků;
5. obstarává prodej knih, časopisů a jiných