dnes je 20.7.2024

Input:

128/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

128/2024 Z. z.
ZÁKON
z 21. mája 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 297/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 276/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 363/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z. a zákona č. 108/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x) uložení povinností podľa osobitných predpisov.26b“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:

26b§ 9 ods. 4 a 5 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 8 a 9 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 128/2024 Z. z.“.
2. V § 16 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak je to potrebné počas stavu núdze v elektroenergetike, krízovej situácie v plynárenstve, stavu núdze v tepelnej energetike, núdzového stavu vyhláseného podľa osobitného predpisu34balebo na dosiahnutie účelu podľa osobitných predpisov26b“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34b znie:

34bČl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) bolo regulovanému subjektu zrušené povolenie na podnikanie v energetike alebo povolenie na podnikanie v tepelnej energetike podľa osobitného predpisu.34c“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34c znie:

34c§ 9 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.


údaje o vlastníkovi sústavy tepelných zariadení alebo jej časti.“. 10 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.„. 10 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.„.
4. V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) podrobnosti o určení ceny za služby obchodníka pri dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu na výrobu tepla a dodávku tepla.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 176/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 146/2023 Z.