dnes je 8.12.2023

Input:

130/1946 Sb., Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců

č. 130/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 16.května 1946
o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Dekret presidenta republiky č. 105/1945 Sb. se doplňuje a mění takto:
1. § 1, odst. 2 se doplňuje další větou tohoto znění:
„ Tam, kde se v tomto dekretu mluví o veřejných odpočivných nebo zaopatřovacích platech nebo o odpočivných (zaopatřovacích) platech, rozumějí se tím zejména též veškeré zaopatřovací požitky (náležitosti) poskytované podle vojenských zaopatřovacích zákonů.“
2. § 1, odst. 4 zní:
„(4) Ustanovení tohoto dekretu se nevztahuje na vojenské gážisty z povolání.“
3. § 3 se doplňuje dalším (pátým) odstavcem tohoto znění:
„(5) Bude-li uznáno na některý z trestů uvedených v odstavci 1, písm. A), č. 3 až 6, nebo písm. B), a), č. 2 až 4, nebo písm. b), může být vojenským osobám odňata vojenská hodnost správním opatřením ministra národní obrany. U majorů a podplukovníků lze provést odnětí vojenské hodnosti jen se souhlasem vlády, u plukovníků a generálů jen se souhlasem presidenta republiky. Poddůstojníkům odejme vojenskou hodnost z příkazu ministra národní obrany příslušný představený.“
4. V § 4, odst. 7 se vypouštějí slova „právní služby“.
5. V § 5 se vsunuje za odstavec 2 nový odstavec 3 tohoto znění:
„(3) Je-li obviněný příjemcem vojenských zaopatřovacích požitků, budiž nejméně jeden člen očistné a vrchní očistné komise vzat ze zástupců vojenské správy.“
Dosavadní odstavec 3 se stává odstavcem 4.
6. V § 7, odst. 3 se vsunuje za slova „na návrh“ slova „kárného zástupce (§ 10) nebo na návrh“.
7. § 17 se doplňuje dalším (šestým) odstavcem tohoto znění:
„Do usnesení dle odst. 2b může kárný zástupce podati stížnost do 1 dnů od doručení usnesení přímo u očistné komise k příslušné očistné komisi.“
8. § 28, odst. 2 zní:
„Proti usnesení očistné komise možno podati stížnost do 1 dnů po doručení usnesení přímo u očistné komise k příslušné vrchní očistné komisi. Podání stížnosti nemá odkladného účinku.“
9. § 30, odst. 2, písm. c) zní:
„c) ministerstvu národní obrany, je-li obviněný vojenským gážistou ve výslužbě, vojenským gážistou v záloze, vojenskou osobou z řad mužstva nebo příjemcem vojenských požitků zaopatřovacích jakéhokoliv druhu a zaopatřovacích náležitostí déle sloužících a jejich pozůstalých (§ 15, odst. 2).“
10. V § 32 se v první větě nahrazují slova „31. března 1946“ slovy „31.prosince 1946“ a za prvou větou se vkládá další věta tohoto znění: „Kárná oznámení podle § 15 musejí býti podána nejpozději do 30. června 1946.“
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
Dr. Beneš v. r. Fierlinger v. r. Gottwald v. r. Dr. Stránský v. r. Široký v. r. Dr. Šrámek v. r. Ursíny v. r. Masaryk v. r. gen.Svoboda v. r. Dr. Ripka v. r. Nosek v. r. Dr.Šrobár v. r. Dr. Nejedlý v. r. Dr.Drtina v. r. Kopecký v. r. Laušman v. r. Ďuriš v. r. Dr. Pietor v. r. gen.Hasal v. r. Hála v. r. Dr