dnes je 29.2.2024

Input:

130/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou, platné do 18.4.1974

č. 130/1969 Zb.
[zrušené č. 7/1975 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 14. října 1969
o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
Dne 13. února 1969 byla v Tunisu podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.
Podle svého článku 9 vstoupila Dohoda v platnost dnem 13. února 1969.
Výměnou nót ze dne 6. a 27. června 1969 byla provedena úprava článku 1 odst. 3 Dohody.
Český překlad Dohody ve znění úpravy provedené výměnou nót ze dne 6. a 27. června 1969 se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Marko v. r.
 
DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Tuniské republiky, vedeny přáním podpořit hospodářskou spolupráci a rozvíjet obchodní styky mezi oběma zeměmi na základě zásad rovnosti a vzájemných výhod, dohodly se takto:
Článek 1
Smluvní strany si vzájemně poskytují zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech otázkách, týkajících se obchodu mezi oběma zeměmi.
Zacházení podle zásady nejvyšších výhod se však nevztahuje na výhody, úlevy a výjimky, které jedna nebo druhá smluvní strana poskytuje nebo poskytne sousedním zemím pro usnadnění pohraničního styku.
Zacházení podle zásady nejvyšších výhod se rovněž nevztahuje na výhody, úlevy a výjimky, které Tuniská republika poskytuje nebo poskytne jedné nebo více zemím arabského Maghrebu, Francii a zemím Evropského hospodářského společenství.
Článek 2
Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude provádět v období od 1. ledna 1969 do 31. prosince 1971 podle listin „A“ a „B“ připojených k této Dohodě. Listiny vyváženého a dováženého zboží mohou být upravovány nebo doplňovány Smíšenou komisí uvedenou v článku 7.
Článek 3
Příslušné československé a tuniské úřady učiní všechna potřebná opatření k usnadnění vývozu a dovozu zboží uvedeného v listinách „A“ a „B“ přiložených k této Dohodě.
Článek 4
Smluvní strany se zavazují vydávat, pokud bude zapotřebí, prostřednictvím svých příslušných orgánů a v souhlase se zákony a předpisy platnými v obou zemích, dovozní a vývozní povolení až do výše hodnot uvedených v listinách „A“ a „B“ podle článku 2.
Blahovolně budou rovněž posuzována dovozní a vývozní povolení na dovoz a vývoz zboží, jehož hodnoty uvedené v listinách „A“ a „B“ budou vyčerpány nebo jež v těchto listinách není uvedeno.
Článek 5
Dovoz a vývoz zboží podle této Dohody se bude provádět podle podmínek kontraktů uzavíraných mezi československými organizacemi zahraničního obchodu jakožto samostatnými právnickými osobami nebo jinými československými samostatnými právnickými osobami, oprávněnými podle československých předpisů provozovat zahraniční obchod na jedné straně a tuniskými fyzickými nebo právnickými osobami na druhé straně.
Článek 6
Platy vyplývající z výměny zboží podle této Dohody se budou provádět podle ustanovení Platební dohody podepsané oběma smluvními stranami dnešního dne.
Článek 7
Dohledem na řádné provádění této