dnes je 29.2.2024

Input:

131/1970 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich, v znení účinnom k 1.1.1972

131/1970 Zb.
[zrušené č. 369/1990 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. decembra 1970
o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
159/1971 Z. z.
1. 1. 1972
ruší a mení body 13, 20, 50 a 32 v prílohe
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Článok 1
V súvislosti s územným členením Slovenskej socialistickej republiky, upraveným zákonom Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb., zriaďujú sa v Slovenskej socialistickej republike krajské národné výbory.
PRVÁ ČASŤ
Postavenie a pôsobnosť krajských národných výborov
Článok 2
Krajské národné výbory sú orgánmi socialistickej štátnej moci a správy v krajoch; sú najvyšším stupňom národných výborov.
Článok 3
Krajský národný výbor zabezpečuje proporcionálny rozvoj hospodárstva a kultúrnej, zdravotníckej a sociálnej výstavby v kraji; za tým účelom vypracúva návrh plánu rozvoja oblasti, v rámci ktorého usmerňuje správne proporcie v rozvoji kraja. Zúčastňuje sa na prácach na príprave štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, úzko spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a predkladá im iniciatívne návrhy na riešenie otázok týkajúcich sa rozvoja kraja.
Článok 4
(1) Pri spracovaní svojich hospodárskych plánov krajský národný výbor vychádza z úloh a prostriedkov určených na rozvoj hospodárstva riadeného národnými výbormi v kraji v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva i z vlastného dlhodobého výhľadu opretého o technicko-ekonomické koncepcie a štúdie. Krajským národným výborom sú v štátnom pláne a v štátnom rozpočte určené záväzné úlohy iba v nevyhnutnom rozsahu, ďalej dlhodobe určené dotácie alebo odvody (dlhodobé súhrnné finančné vzťahy), účelové subvencie, prípadne ďalšie záväzné limity.
(2) V rámci určených záväzných úloh a záväzných limitov krajský národný výbor určí záväzné úlohy, ďalej dlhodobé súhrnné finančné vzťahy, účelové subvencie, prípadne ďalšie záväzné limity národným výborom nižších stupňov.
Článok 5
(1) Krajské národné výbory vykonávajú podľa osobitných predpisov štátnu správu na úseku
a) územného plánovania a stavebného poriadku,
b) pracovných síl,
c) financií a správy a ochrany národného majetku,
d) školstva,
e) kultúry a informácií,
f) sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o deti,
g) využitia nerastného bohatstva,
h) energetiky,
ch) obrany štátu,
i) ochrany verejného poriadku,
j) všeobecnej vnútornej správy.
(2) Veci uvedené v prílohe tohto zákona prechádzajú z pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky do pôsobnosti krajských národných výborov.
(3) Pôsobnosť, ktorá prešla podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike na okresné národné výbory, zostáva nedotknutá.
(4) Krajské národné výbory sa pri výkone štátnej správy zameriavajú predovšetkým na určenie základných úloh, riešenie koncepčných otázok a na dozor nad plnením zákonov a smerníc ústredných orgánov.
Článok 6
(1) Krajské národné výbory spravujú
a) školy poskytujúce stredné a